UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študenti našej fakulty sa zúčastnili súťaže Central and Eastern European Moot Competition 2019

       V dňoch 2.5. – 5.5.2019 sa naše študentky Alžbeta Viktória Sutórisová a Bc. Simona Rudohradská a doktorandi Mgr. Adrián Lukáčik a JUDr. Valéria Miháliková zúčastnili súťaže Central and Eastern European Moot Competition 2019 organizovanej British Law Centre v spolupráci so sudcami a generálnymi advokátmi Súdneho dvora Európskej únie. Súťaž sa pri príležitosti jej 25. výročia konala priamo na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu. Súťažiaci z popredných stredoeurópskych a východoeurópskych univerzít si vyskúšali postavenie účastníkov konania o prejudiciálnej otázke a prezentovali svoje stanoviská pred sudcami. Zo šestnástich tímov, ktoré sa zúčastnili ústneho kola súťaže, sa naši študenti umiestnili na dvanástom mieste. Študentkám i študentovi za reprezentáciu našej fakulty ďakujeme. Zároveň ďakujeme pánovi rektorovi prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. a pani prorektorke prof. h.c. doc. JUDr. Márii Bujňákovej, CSc. za pomoc pri materiálnom zabezpečení účasti študentov na súťaži.


Posledná aktualizácia: 27.05.2019