UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Bakalárske a magisterské

Referát vzdelávacej činnosti /Študijné oddelenie/

Prehľad študijných plánov realizovaných od prvých ročníkov ak. roka 2022/2023
Rady bakalárskych a magisterských študijných programov
Študijná legislatíva
Dokumenty Akademického senátu UPJŠ v Košiciach - Právnickej fakulty
Harmonogram štúdia
Pokyny dekana 
Školné a poplatky
Štátne skúšky 
Uznávanie predmetov
Prestupy študentov

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
Sociálne štipendiá
Tehotenské štipendium
Pôžičky
Správa systému Automatickej identifikácie osôb UPJŠ (AIO)
Tlačivá
ROZVRH pre EŠ ak. r. 2022/2023
 
 
Študijný poradca pre študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty:  
JUDr. Lukáš Jančát
kontakt: lukas.jancat@upjs.sk 
 
Prodekanka pre vzdelávanie  
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.  
K dispozícii na konzultáciu študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty vždy vo štvrtok v čase od 9:00- 10:00 v kancelárii LA2O08, Kováčska 26  
(v čase pandémie využite mailový kontakt).  
kontakt: ludmila.elbert@upjs.sk 
 
Posledná aktualizácia: 27.09.2022