UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Štátne skúšky

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

Usmernenie k záverečným prácam

Smernica č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality platná pre UPJŠ v Košiciach a jej súčasti Prílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  dodatok: č. 1 , dodatok: č. 2, dodatok: č. 3, dodatok: č. 4

 

Posledná aktualizácia: 30.08.2019