UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Školné a poplatky

Rozhodnutie rektora č. 15/2019 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2020/2021 na UPJŠ v Košiciach (účinnosť od 1. 9. 2020).

Rozhodnutie rektora č. 25/2020 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2021/2022 na UPJŠ v Košiciach (účinnosť od 1. 9. 2021).

Dodatok č. 2 k Štatútu UPJŠ v Košiciach - podmienky pre zníženie resp. odpustenie školného

Oznam o poplatkoch za potvrdenia o návšteve školy

Školné za spoplatnené študijné programy v externej forme 

Posledná aktualizácia: 16.02.2021