UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Pokyny dekana

  • Pokyn dekana č. 6/2019 -  ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2019/2020

 

 

 

Posledná aktualizácia: 11.11.2019