UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Doktorandské štúdium

Referát vedeckovýsmumnej činnosti a doktorandského štúdia

Študijné plány 
Informačné listy 

Odborová komisia 
Štatút odborovej komisie 
Školitelia
Študijná legislatíva 
Harmonogram AR
Prijímacie konanie 
ROZVRH hodín  
Štátne skúšky 
Absolventi 
Obhajoby 
Školné a poplatky  
Povinnosti doktoranda voči poisťovniam
Správa systému Automatickej identifikácie osôb UPJŠ (AIO)
Tlačivá a formuláre   /Prihláška na vysokú školu - tretí stupeň, Prihláška na dizertačnú skúšku, Žiadosť o povolenie obhajoby, Žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce, Individuálny plán doktoranda, Výročná správa doktoranda.../

Blok VEDECKÁ ČASŤ, AKTÍVNE VYSTÚPENIA NA KONFERENCIÁCH, PEDAGOGICKÁ ČASŤ a INÉ VEDECKÉ AKTIVITY študijného programu AR 2021/2022 /denná a externá forma/

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 20.09.2021