UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Doktorandské štúdium

Referát vedeckovýsmumnej činnosti a doktorandského štúdia

Prehľad študijných programov (študijné plány, informačné listy, sylaby)
Odborová komisia 
Školitelia
Študijná legislatíva 
Harmonogram AR
Prijímacie konanie
Výučba 
Štátne skúšky 
Absolventi 
Obhajoby 
Školné a poplatky  
Povinnosti doktoranda voči poisťovniam
Správa systému Automatickej identifikácie osôb UPJŠ (AIO)
Tlačivá  /Prihláška na vysokú školu - tretí stupeň, Prihláška na dizertačnú skúšku, Žiadosť o povolenie obhajoby, Žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce,.../

Blok VEDECKÁ ČASŤ, AKTÍVNE VYSTÚPENIA NA KONFERENCIÁCH, PEDAGOGICKÁ ČASŤ a INÉ VEDECKÉ AKTIVITY študijného programu AR 2020/2021 /denná a externá forma/

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 07.10.2020