UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Doktorandské štúdium

Referát vedeckovýsmumnej činnosti a doktorandského štúdia

Prehľad študijných programov (študijné plány, informačné listy, sylaby)
Odborová komisia 
RADA študijných programov 
Štatút odborovej komisie 
Školitelia
Študijná legislatíva 
Harmonogram AR
Prijímacie konanie 
Výučba  /Rozvrh hodín/ 
Štátne skúšky 
Absolventi 
Obhajoby  
Školné a poplatky  
Povinnosti doktoranda voči poisťovniam
Správa systému Automatickej identifikácie osôb UPJŠ (AIO)
Tlačivá a formuláre   /Prihláška na vysokú školu - tretí stupeň, Prihláška na dizertačnú skúšku, Žiadosť o povolenie obhajoby, Žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce, Individuálny plán doktoranda, Výročná správa doktoranda.../

Povinne voliteľná vedecká činnosť v AR 2022/2023 - denná a externá forma štúdia 
Ďalšie aktivity /AR 2022/2023/ 

Náležitosti dizertačnej práce 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 10.10.2022