UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Doktorandské štúdium

Referát vedeckovýsmumnej činnosti a doktorandského štúdia

Odborová komisia 
Školitelia
Študijná legislatíva 
Harmonogram AR
Prijímacie konanie nove.gif
Výučba 
Štátne skúšky nove.gif
Absolventi 
Obhajoby
Školné a poplatky 
Povinnosti doktoranda voči poisťovniam
Správa systému Automatickej identifikácie osôb UPJŠ (AIO)
Tlačivá  /Prihláška na vysokú školu - tretí stupeň, Prihláška na dizertačnú skúšku, Žiadosť o povolenie obhajoby, Žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce,.../ nove.gif

Blok VEDECKÁ ČASŤ, AKTÍVNE VYSTÚPENIA NA KONFERENCIÁCH, PEDAGOGICKÁ ČASŤ a INÉ VEDECKÉ AKTIVITY študijného programu AR 2019/2020 /denná a externá forma/

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 19.05.2020