UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Doktorandské štúdium

Referát vedeckovýsmumnej činnosti a doktorandského štúdia

Prehľad študijných programov (študijné plány, informačné listy, sylaby)
Odborová komisia 
RADA študijných programov 
Štatút odborovej komisie 
Školitelia
Študijná legislatíva 
Harmonogram AR
Prijímacie konanie 
Výučba  
Štátne skúšky 
Absolventi 
Obhajoby  
Školné a poplatky  
Povinnosti doktoranda voči poisťovniam
Správa systému Automatickej identifikácie osôb UPJŠ (AIO)
Tlačivá a formuláre   /Prihláška na vysokú školu - tretí stupeň, Prihláška na dizertačnú skúšku, Žiadosť o povolenie obhajoby, Žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce, Individuálny plán doktoranda, Výročná správa doktoranda.../

Povinne voliteľná vedecká činnosť v AR 2022/2023 - denná a externá forma štúdia 
Ďalšie aktivity /AR 2022/2023/ 

Náležitosti dizertačnej práce 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 31.08.2022