Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

1minút, 5sekúnd

Štvorročné štúdium ukončené obhajobou záverečnej (dizertačnej) práce nadväzujúce na magisterské  študijné programy:

  1. Analytická chémia
  2. Anorganická chémia
  3. Biochémia
  4. Fyzikálna chémia
  5. Organická chémia

Absolventi doktorandského stupňa sú v danom odbore štúdia schopní samostatne a tvorivo vedecky pracovať. Ovládajú vedecké metódy výskumu v danom odbore. Získajú potrebné vedomosti na rozvoj študijného odboru a publikovanie výsledkov vlastnej práce a sú tiež schopní samostatne vyučovať špecializované chemické predmety na vysokých školách. Sú schopní nájsť  perspektívne smery rozvoja vedného odboru, formulovať vedecký problém, zostaviť výskumný projekt, vybrať vhodné experimentálne techniky na riešenie daného vedeckého problému a samostatne plánovať viesť výskumný kolektív. Absolventi doktorandského štúdia sa uplatnia vo výskumných inštitúciách ako aj vo vzdelávacích zariadeniach  doma  a v zahraničí. Absolvent je tiež schopný asistovať pri vyučovaní špecializovaných chemických predmetov na vysokých školách a samostatne vykonávať výskum. Získané teoretické a praktické vedomosti mu umožňujú riadiť tímy technických pracovníkov, absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia chémie a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.


Študuj na UPJŠ