Prejsť na obsah

Semináre

3minút, 29sekúnd

 

Košický kombinatorický seminár (Kokos)

KOšický KOmbinatorický Seminár (KOKOS) je jedným z najstarších pravidelne pracujúcich vedeckých matematických seminárov na Slovensku. Založil ho prof. Ernest Jucovič, DrSc. v roku 1966, neskôr sa ujal vedenia jeho žiak prof. RNDr Stanislav Jendroľ, DrSc. V súčasnosti ho vedie jeho žiačka RNDr. Mária Maceková, PhD. Seminár je verejne prístupný. Schádza sa pravidelne počas vyučovacích týždňov akademického roka, a to v utorok o 14:00 hod vo videokonferenčnej miestnosti č. 107 na Jesennej ulici č. 5.

V seminári pracujú matematici košických vysokých škôl a doktorandi, ktorí sú výskumne zameraní na diskrétnu matematiku. V súčasnosti v KOKOSe pracuje viac než 30 matematikov.

KOKOS je vo svete známy ako miesto, okolo ktorého vznikla a existuje Košická škola diskrétnej matematiky. Je miestom, kde môžu prvý raz prezentovať svoje výsledky nielen starší členovia KOKOSu, ale aj začínajúci bádatelia – doktorandi a študenti.

V rámci seminára vyrástlo viacero významných osobností slovenskej matematiky. Na KOKOSe často vystupujú hostia z celého sveta, ich zoznam by bol značne dlhý. Spomeňme aspoň, že v ňom predniesol prednášku aj už nežijúci legendárny prof. Paul Erdős.

Obsahovo je KOKOS zameraný na štúdium rôznych problémov z teórii grafov (topologická teória grafov, farebnosť grafov, cykly v grafoch, ohodnotenia grafov, …), intuitívnej geometrie, kombinatorickej teórie konvexných mnohostenov, aplikácií teórie grafov (v chémii a informatike), grafových algoritmov, kombinatorickej optimalizácie a z ďalších živých oblastí diskrétnej matematiky.

KOKOS je garantom kvality medzinárodne etablovanej konferencie Cycles and colourings.

 

Seminár aplikovanej matematiky (Sam)

Seminár aplikovanej matematiky prebieha každý týždeň počas vyučovacích týždňov akademického roka, a to vo štvrtok v čase od 10:45 do 12:35.

Predmetom seminára sú vystúpenia členov oddelenia ekonomickej a finančnej matematiky, doktorandov študijného programu Aplikovaná matematika a (niektorých) hostí ÚMV.

Na jednotlivých stretnutiach sú prezentované dosiahnuté výsledky vo výskume v oblastiach z algoritmov v teórii hier a ekonómii, operačného výskumu, stochastických procesov a aplikácií, lineárnych modelov matematickej štatistiky, či netradičného vyučovania matematiky (predovšetkým pravdepodobnosti a štatistiky, finančnej matematiky a optimalizačných metód) na základnej a strednej škole.

 

Seminár z teórie množín a topológie

Seminár sa koná raz za týždeň, obvykle v piatok medzi v čase od 10:30 do 12:15 v miestnosti č 139 na Jesennej ulici č. 5. Program seminára vzniká priebežne vzájomnou dohodou.

Predmetom seminára sú množinovo-teoretická topológia, kombinatorická teória množín, deskriptívna teória množín, aplikácie teórie množín v reálnej analýze a booleovské modely teórie množín a forcing. Aktuálne sa seminár zaoberá prevažne štúdiom výnimočných množín súvisiacich s konvergenciou postupností reálnych spojitých funkcií, zvlášť množín nerozlišujúcich rôzne druhy konvergencie a systémov množín so zvláštnymi aditívnymi vlastnosťami vzhľadom k triedam množín konvergencie trigonometrických radov.

Tento seminár s dlhoročnou tradíciou vedie prof. RNDr. Lev Bukovský DrSc.

 

Seminár z matematickej analýzy

Seminár sa koná raz za týždeň v miestnosti č 139 na Jesennej ulici č. 5. Čas je určený dohodou účastníkov v aktuálnom semestri (pre aktuálne informácie kontaktujte doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.)

Program seminára vzniká priebežne vzájomnou dohodou účastníkov. Predmetom sú vystúpenia členov Oddelenia matematickej analýzy PF UPJŠ, Matematického ústavu SAV v Košiciach,  doktorandov a študentov matematických študijných programov a (niektorých) hostí ÚMV. Obsahom jednotlivých prednášok sú dosiahnuté výsledky vo výskume v oblastiach integrálnych a diferenciálnych operátorov, teórie miery a integrálu, či reálnej a komplexnej analýzy.

Pre podrobnejšie informácie pozri stránky seminára.


Študuj na UPJŠ