Prejsť na obsah

Projekt na podporu implementácie Vnútorného systému kvality na UPJŠ v Košiciach

1minút, 58sekúnd

V septembri 2021 bol Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach schválený projekt Zaisťovanie a implementácia Vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ (ZIV). S jeho realizáciou sme začali od 1.10.2021 a doba trvania je do februára 2023. Do realizácie projektu je zapojených 13 riešiteľov), na čele s hlavným garantom prof. RNDr. Gabrielom Semanišinom, PhD. Cieľom projektu je návrh a implementácia a rozvoj Vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality (ďalej len „VSK“) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súlade s národnou legislatívou, princípmi a odporúčaniami zahrnutými v ESG 2015 a štandardoch SAAVŠ. Projekt ZIV je rozdelený na niekoľko podaktivít:

  1. Tvorba a aktualizácia legislatívneho rámca pre Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ
  2. Organizačné zabezpečenie riadenia VSK
  3. Úprava univerzitného informačného systému na spracovanie informácii pre riadenie VSK
  4. Vzdelávanie kľúčových aktérov procesu zabezpečovania kvality vzdelávacích činností

V rámci podaktivít sú naplánované 4 hlavné podujatia:

  • Workshop k procesu zosúlaďovania študijných programov so štandardmi SAAVŠ,
  • Inštruktáž pre študentov – členov rád študijných programov,
  • Workshop k príprave periodického monitorovania kvality študijných programov,
  • Inštruktáž členov rád študijných programov k periodickému monitorovaniu kvality študijných programov.

Z hlavných podujatí boli už v roku 2021 realizované prvé dve a prebehli tiež tri menšie vzdelávacie aktivity zamerané na procesy zosúlaďovania študijných programov.

Vzdelávacia aktivita Termín konania vzdelávacej aktivity Počet účastníkov
Workshop k procesu zosúlaďovania študijných programov so štandardmi SAAVŠ 13.10.2021 82
Inštruktáž pre študentov – členov rád študijných programov 20.10.2021 45
Predstavenie procesu zosúlaďovania ŠP so štandardmi SAAVŠ v RVK a podpory pre VSK v UIS 25.10.2021 24
Workshop k procesu zosúlaďovania študijných programov na LF UPJŠ v Košiciach 2.11.2021 18
Workshop k procesu zosúlaďovania študijných programov na PF UPJŠ v Košiciach 9.11.2021 9

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.minedu.sk


Študuj na UPJŠ