UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)

  Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.
SAIA vznikla v 90. rokoch minulého storočia. Nové spoločenské podmienky si prirodzene vyžiadali existenciu nezávislej informačnej agentúry, ktorá by zaručovala prístup k informáciám a poskytovala poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí a ktorá by vytvorila otvorený a transparentný systém uchádzania sa o štipendiá, ktoré v období po zmene režimu Slovensku ponúkli zahraničné vlády a rôzne mimovládne neziskové organizácie.
1. januára 1992 sa SAIA zaregistrovala ako občianske združenie, ktoré sa neskôr transformovalo na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Spočiatku agentúra pôsobila iba v Bratislave, postupne začala vytvárať regionálne pracoviská vo vysokoškolských mestách.
SAIA rozšírila v roku 1993 svoju činnosť o služby pre mimovládne organizácie a stala sa servisným centrom pre tretí sektor. Aktivity v tejto oblasti SAIA ukončila koncom roku 2003. V roku 2004 začala venovať pozornosť okrem mobilít študentov a vysokoškolských učiteľov aj mobilitám výskumných pracovníkov, pôsobiacich tak vo verejných ako súkromných výskumných inštitúciách.
Od roku 2006 začala SAIA realizovať dva nové programy schválené vládou Slovenskej republiky – Národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a Štipendium M. R. Štefánika. Financovanie programu Štipendium M. R. Štefánika končí v roku 2009, posledný výber štipendistov prebehol v júni 2008.
Program Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania podporovaný z prostriedkov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu manažuje SAIA od roku 2007.
 
Hlavné programy a aktivity SAIA, n. o. v roku 2009:

  1. Akademické mobility
  2. Národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.
  3. Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
  4. CEEPUS, Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
  5. Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania
  6. Mobilitné centrum pre výskumných pracovníkov EURAXESS
  7. Publikačná činnosť

SAIA ponúka širokú škálu mobilít, grantov a štipendií. Je jedným z ďalších spôsobov, ako študent môže študovať v zahraničí, kde si zveľadí nielen svoje jazykové zručnosti ale zväčší si aj kultúrny prehľad o krajine.
 

Posledná aktualizácia: 30.03.2021