UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

HRS4R na UPJŠ v Košiciach

 

V marci 2005 prijala Európska komisia  odporúčania obsahujúce Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Dokumenty sumarizujú úlohy, povinnosti a práva výskumných pracovníkov a zamestnávateľov  a organizácií financujúcich výskum za účelom  zlepšiť pracovné  podmienky a príležitosti pre profesionálny rozvoj pre  výskumných pracovníkov v celej Európe a prispieť tým k zatraktívneniu prostredia pre špičkových výskumníkov z celého sveta.

Charta a kódex sú nástrojom harmonizácie pracovných prostredí, aby mobilná a kvalifikovaná skupina ľudí našla rovnaké pracovné podmienky kdekoľvek v Európe. Charta a Kódex zahŕňajú 40 princípov, ktoré sa týkajú štyroch oblastí riadenia ľudských zdrojov vo výskume a predstavujú odporúčania, ktoré Komisia vydala členským štátom a ktoré sa vyzývajú, aby ich dobrovoľne uplatňovali.

Zamestnávatelia, ktorí prijali chartu a kódex, preukazujú svoj záväzok konať voči svojim zamestnancom zodpovedne a profesionálne. Zamestnávatelia sa zaväzujú podporovať rovnaké zaobchádzanie a transparentnosť v náborových procesoch, mať spravodlivé podmienky pre výskumných pracovníkov a jednoznačne prispievať k rozvoju Európskeho výskumného priestoru.

Nástrojom na podporu praktickej implementácie princípov Charty a Kódexu je Stratégia ľudských zdrojov vo výskume (The Human Resources Strategy for Researchers- HRS4R).

 

Projekt "Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ"

V januári 2020 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vyjadrila v liste Európskej komisii záujem o zavedenie HRS4R na UPJŠ a prijala záväzok voči Európskej komisii dodržiavať zásady Charty európskych výskumných pracovníkov a Kódexu správania pri nábore výskumných pracovníkov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika podporuje odporúčania Európskej komisie, ktoré obsahujú Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov. Týmto sa zároveň zaväzuje v súlade so svojimi vnútornými predpismi a politikou univerzity ďalej rozvíjať svoju vnútornú stratégiu v oblasti ľudských zdrojov, dodržiavajúc odporúčania a zásady stanovené chartou a kódexom s cieľom zaručiť transparentnosť, dostupnosť, spravodlivosť a snahu o dokonalosť pri prijímaní výskumných pracovníkov.

Aktuálne prebieha analýza dokumentov a predpisov a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu realizovaného medzi zamestnancami a doktorandmi univerzity.

 

Projektový tím:

projektový manažér: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

finančný manažér: RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

koordinátor: Ing. Slávka Šimková, PhD.

Posledná aktualizácia: 09.07.2020