UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Komisie, projektový tím a pracovné skupiny

Komisie pre proces HRS4R na UPJŠ v implementačnej fáze

Komisie a pracovné skupiny Poslanie a úloha komisie
Implementačná komisia Riadenie projektu: obsahové, časové, administratívne, finančné, členovia implementačnej komisie zodpovedajú za proces implementácie akčného plánu na úrovni vedenia univerzity a vedúcich pracovísk. Zaoberajú sa na podnet projektového tímu obsahovým, časovým, administratívnym a finančným manažmentom a zabezpečia tzv. top-down monitoring implementovaných procesov. 
Expertné komisie členovia expertných komisií manažujú proces implementácie akčného plánu z hľadiska špecifických oblastí, ktoré si vyžadujú zvláštnu pozornosť, alebo špeciálny prístup vzhľadom na špecifiká jednotlivých univerzitných pracovísk.  Členov expertných komisií určí implementačná komisia. Do komisií sú nominovaní odborníci na danú problematiku, ale aj zamestnanci univerzitných pracovísk tým zabezpečujúc tzv. bottom-up monitoring implementovaných procesov. 
Pracovné skupiny na úrovni súčastí univerzity členovia pracovných skupín sú nominovaní buď implementačnou komisiou alebo expertnou komisiou.  Ich úlohou je implementácia a prispôsobenie procesov na úrovni jednotlivých súčastí univerzity, ich monitoring a pravidelné podávanie informácií o napredovaní pre riadiacu komisiu, resp. v prípade potreby aj pre expertnú komisiu. 

 

Implementačná komisia HRS4R

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. kvestor
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
doc.JUDr.Regina Hučková, PhD. prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. prorektor pre rozvoj a európsku problematiku
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. riaditeľ Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov
RNDr. Edita Vojtová vedúca úseku organizačných činností a personalistiky

 

Expertné komisie

označenie a názov expertnej komisie oblasti zamerania komisie 
A
Expertná komisia pre vedeckú integritu
Etika, zodpovednosť, transparentnosť, open access
B
Expertná komisia pre transfer technológií
Transfer, štátna pomoc
C
Expertná komisia pre systémy hodnotenia a oceňovania
Hodnotenie učiteľov, odmeňovanie, započítavanie pedagogických výkonov
D
Expertná komisia pre profesionálny rozvoj a zručnosti
Kompetencie výskumníkov (riadenie projektov, kyber bezpečnosť, leadership, manažérske zručnosti..)
E
Expertná komisia pre propagáciu výsledkov výskumu
Propagácia výsledkov výskumu
F
Expertná komisia pre podporu internacionalizácie
dvojjazyčnosť prostredia, tolerantné prostredie
G
Expertná komisia pre podporu rodovej rovnosti
rodová rovnosť, nediskriminácia
H
Expertná komisia pre OTM-R politiku
Personalistika 
I
Expertná komisia pre kariérny rast a  mentoring
kariérny rast výskumníkov, mentoring, podávanie sťažnosti 
J
Expertná komisia mladých vedeckých pracovníkov (R1 a R2)
odborný a profesionálny rozvoj R1 a R2 výskumníkov
K
Expertná komisia pre hodnotenie spokojnosti s implementovanou politikou
spätná väzba spokojnosti výskumníkov na UPJŠ s postupom implementácie akčného plánu. 
L
Expertná komisia pre tvorbu politík a stratégií na UPJŠ
zapracovanie výsledkov akčného plánu do stratégie univerzity a  spôsob využívania výsledkov akčného plánu v politikách a v riadení procesov

 

Projektový tím:

projektový manažér: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
finančný manažér: RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.
koordinátor: Mgr. Mária Vasiľová, PhD.

Posledná aktualizácia: 24.01.2022