UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Komisie inicializačnej fázy HRS4R na UPJŠ

Riadiaca komisia HRS4R

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. kvestor
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
Ing. Slávka Šimková, PhD. Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. riaditeľ Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov

   
Pracovné skupiny/komisie HRS4R  

Komisia pre analýzu dokumentov

RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. kvestor
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Ing. Slávka Šimková, PhD. Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. riaditeľ CCVaPP
prof. h. c.  doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. poradkyňa rektora pre legislatívu
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy PrF
PhDr. Miroslav Fečko, PhD. prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH prodekanka pre pedagogickú činnosť v 4. - 6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. prodekan pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku
JUDr. Zuzana Gažová Úsek právnej agendy a správy majetku
RNDr. Edita Vojtová Úsek organizačných činností a personalistiky
RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. Prírodovedecká fakulta/Ústav informatiky
Mgr. Adriana Jesenková, PhD. Filozofická fakulta/Katedra filozofie a dejín filozofie
Mgr. Františka Petriková podpredsedníčka ŠČ AS UPJŠ

   
Komisia pre soft analýzu

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Ing. Slávka Šimková, PhD. Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy PrF
PhDr. Miroslav Fečko, PhD. prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH prodekanka pre pedagogickú činnosť v 4. - 6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. prodekan pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. Filozofická fakulta/Katedra psychológie
Mgr. Jozef Benka, PhD. Filozofická fakulta/Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
Mgr. Pavol Kačmár, PhD. Filozofická fakulta/Katedra psychológie
doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD. Filozofická fakulta/Katedra psychológie
RNDr. Edita Vojtová Úsek organizačných činností a personalistiky
Mgr. Adriana Jesenková, PhD. Filozofická fakulta/Katedra filozofie a dejín filozofie
Mgr. Františka Petriková podpredsedníčka ŠČ AS UPJŠ

 
Komisia pre GAP analýzu

RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. kvestor
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality
Ing. Slávka Šimková, PhD. Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
prof. h. c.  doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. poradkyňa rektora pre legislatívu/Právnická fakulta
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy PrF
PhDr. Miroslav Fečko, PhD. prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH prodekanka pre pedagogickú činnosť v 4. - 6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. prodekan pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. Filozofická fakulta/Katedra psychológie
Mgr. Jozef Benka, PhD. Filozofická fakulta/Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
Mgr. Pavol Kačmár, PhD. Filozofická fakulta/Katedra psychológie
doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD. Filozofická fakulta/Katedra psychológie
JUDr. Zuzana Gažová Úsek právnej agendy a správy majetku
RNDr. Edita Vojtová Úsek organizačných činností a personalistiky
RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. Prírodovedecká fakulta/Ústav informatiky
Mgr. Adriana Jesenková, PhD. Filozofická fakulta/Katedra filozofie a dejín filozofie
Mgr. Františka Petriková podpredsedníčka ŠČ AS UPJŠ

 
Komisia pre akčný plán

RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. kvestor
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality
Ing. Slávka Šimková, PhD. Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
prof. h. c.  doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. poradkyňa rektora pre legislatívu/Právnická fakulta
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
PhDr. Miroslav Fečko, PhD. prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH prodekanka pre pedagogickú činnosť v 4. - 6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. prodekan pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. Filozofická fakulta/Katedra psychológie
Mgr. Jozef Benka, PhD. Filozofická fakulta/Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
Mgr. Pavol Kačmár, PhD. Filozofická fakulta/Katedra psychológie
doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD. Filozofická fakulta/Katedra psychológie
JUDr. Zuzana Gažová Úsek právnej agendy a správy majetku
RNDr. Edita Vojtová Úsek organizačných činností a personalistiky
RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. Prírodovedecká fakulta/Ústav informatiky
Mgr. Adriana Jesenková, PhD. Filozofická fakulta/Katedra filozofie a dejín filozofie
Mgr. Františka Petriková podpredsedníčka ŠČ AS UPJŠ

   

Posledná aktualizácia: 20.10.2021