UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Legislatíva a dokumenty

Predpisy na UPJŠ

Základné dokumenty, vnútorné predpisy UPJŠ, študijná a pracovno-právna legislatíva na jednom mieste

Sťažnosti / odvolania

Postup vybavovania sťažností podaných Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiam sa riadi vnútorným predpisom

Politika rodovej rovnosti

Rodovú rovnosť chápeme ako integrálnu súčasť uplatňovania rovnosti v živote univerzity a vo všetkých jej aktivitách.

Dlhodobý zámer

Aktualizácia Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach na roky 2020 až 2025