UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Politika rodovej rovnosti

♦ KOMISIA PRE RODOVÚ ROVNOSŤ

Komisia pre rodovú rovnosť je poradným orgánom rektora pre tvorbu a implementáciu politiky rodovej rovnosti na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Vo svojej činnosti sa opiera o Strategický rámec pre politiku rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach.


♦ ČLENKY A ČLENOVIA

Mgr. Adriana Jesenková, PhD. – predsedníčka
Katedra aplikovanej etiky, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

JUDr. Peter Čuroš, PhD.
Ústav teórie práva Gustava Radbrucha, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

PhDr. Anna Janovská, PhD.
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

PhDr. Darina Koreňová, PhD.
Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

JUDr. Daniela Lamačková
Pracovisko právnych kliník, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

 

♦ EXPERTNÁ KOMISIA PRE PODPORU RODOVEJ ROVNOSTI

Expertná komisia pre podporu rodovej rovnosti bola zriadena v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R).

 

♦ ČLENKY A ČLENOVIA

doc. Mgr. Adriana Jesenková PhD.
Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

doc. PhDr. Beáta Ráczová PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

JUDr. Daniela Lamačková PhD.
Pracovisko právnych kliník, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

JUDr. Dominik Šoltys PhD.
Ústav teórie práva Gustava Radbrucha, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

PhDr. Darina Koreňová PhD.
Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

PhDr. Anna Janovská PhD.
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Mária Vasiľová PhD.
Referát pre zahraničné vzťahy, Rektorát UPJŠ v Košiciach

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.
Kvestor, Rektorát UPJŠ v Košiciach
 


STRATEGICKÝ RÁMEC PRE POLITIKU RODOVEJ ROVNOSTI NA UPJŠ v KOŠICIACH

PLÁN RODOVEJ ROVNOSTI NA UPJS NA OBDOBIE 2022 - 2025

U-MULTIRANK GENDER MONITOR 2022 - O RODOVEJ NEROVNOSTI VO VYSOKOM ŠKOLSTVE

Posledná aktualizácia: 29.09.2022