Prejsť na obsah

Politika rodovej rovnosti

0minút, 48sekúnd

Komisia pre rodovú rovnosť je poradným orgánom rektora pre tvorbu a implementáciu politiky rodovej rovnosti na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Vo svojej činnosti sa opiera o Strategický rámec pre politiku rodovej rovnosti na UPJŠ v Košiciach.

STRATEGICKÝ RÁMEC PRE POLITIKU RODOVEJ ROVNOSTI NA UPJŠ V KOŠICIACH


KOMISIA PRE RODOVÚ ROVNOSŤ
Predsedníčka:
Mgr. Adriana Jesenková, PhD.
Katedra aplikovanej etiky, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Členovia:
JUDr. Peter Čuroš, PhD.
Ústav teórie práva Gustava Radbrucha, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
PhDr. Anna Janovská, PhD.
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
PhDr. Darina Koreňová, PhD.
Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
JUDr. Daniela Lamačková
Pracovisko právnych kliník, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Študuj na UPJŠ