UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

KULTÚRA KVALITY

„Predvídať potrebu zmeny a včas ju uskutočniť,
je kľúčom k napredovaniu univerzity."


Kultúra kvality na UPJŠ je vyjadrená víziou, hodnotami a trvalou podporou vedenia univerzity k procesu zlepšovania sa.

Kultúra kvality je zhmotnená v strategických cieľoch, ktorých napĺňanie je monitorované sledovaním vybraných indikátorov skupinovej a individuálnej výkonnosti.

Kultúra kvality na UPJŠ vychádza z:

  • európskych noriem a štandardov ESG 2015 (European Standards and Guidelines, ESG),
  • Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
  • štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo,
  • kritérií ratingových agentúr,
  • smerníc upravujúcich implementáciu európskeho systému transferu a akumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS).

Dôležitosť kultúry kvality pre UPJŠ je zakotvená v Štatúte UPJŠ. Základné princípy, procesy  a nástroje riadenia kultúry kvality sú definované Pravidlách vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality.

Základom zabezpečovania kultúry kvality na UPJŠ je synergické fungovanie vzdelávacej činnostitvorivej činnosti a všetkých podporných činností na úrovni univerzity.

 


POSLANIE UNIVERZITY

„Aby UPJŠ bola modernou a medzinárodne etablovanou
inštitúciou musí neustále hľadať spôsoby ako rozvíjať
svoj osobnostný a vedecký potenciál.“


Hlavným poslaním UPJŠ je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, v súlade s európskymi trendmi v tejto oblasti, Bolonskej deklarácie a ďalších dokumentov. 

UPJŠ sa hlási k statusu výskumnej univerzity, na ktorej sa realizuje medzinárodne uznávaný vedecký výskum, ktorý je konkurencieschopný v domácom i zahraničnom výskumnom prostredí. UPJŠ sa zapája do európskeho výskumného priestoru formou získavania medzinárodných vedeckých projektov či bilaterálnych a medzivládnych zmlúv o spolupráci a účasťou v európskych výskumných konzorciách. Aj vďaka tomu UPJŠ patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.

UPJŠ chce posilniť svoje postavenie významnej vysokej školy, chce sa stať vyhľadávaným výskumným partnerom v celoeurópskom priestore, chce byť atraktívnym vzdelávacím miestom pre domácich a zahraničných študentov, chce zvýšiť svoj vplyv na ekonomicko-spoločenské procesy nielen v Košiciach, v Košickom samosprávnom kraji, ale aj na Slovensku. Vytváraním vzájomne prospešných partnerstiev so zamestnávateľmi, tretím sektorom a európskymi konzorciami chce pomôcť zvýšiť reálne možnosti uplatnenia vlastných absolventov v praxi a prispievať k rozvoju kľúčových odvetví komerčného sektora.

Jednotlivé strategické ciele a nástroje na ich naplnenie sú rozpracované v aktualizácii Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2020 - 2025
 


Zoznam dokumentov

Posledná aktualizácia: 26.11.2021