UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Hodnotiace správy

Správy o činnosti UPJŠ

V zmysle § 20 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracováva UPJŠ každoročne výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy.

Správy o tvorivej činnosti

UPJŠ periodicky monitoruje a vyhodnocuje kvalitu tvorivej činnosti. Závery z tohoto procesu sú zhrnuté do Výročnej správy o kvalite tvorivej činnosti na UPJŠ v Košiciach, ktorú schvaľuje Vedecká rada UPJŠ.