Prejsť na obsah

Vedenie Univerzity

1minút, 36sekúnd

Rektor

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
e-mail: daniel.pella@upjs.sk, rektor@upjs.sk
Tel.: 055/62 226 08
VoIP (enum): +421 55 234 1601
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR

Prorektori

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
Prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium, zároveň poverená zastupovaním rektora v čase jeho neprítomnosti
e-mail: monika.halanova@upjs.sk
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Prorektorka pre vedu, výskum a agendu projektov
e-mail: renata.orinakova@upjs.sk
Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Prorektor pre strategický rozvoj a investície
e-mail: pavol.jarcuska@upjs.sk
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD., univerzitná docentka
Prorektorka pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie
e-mail: ludmila.elbert@upjs.sk
doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
Prorektorka pre interdisciplinárne vzdelávanie a inovácie 
e-mail: renata.orosova@upjs.sk
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
Prorektor pre kvalitu vzdelávania 
e-mail: jaroslav.hofierka@upjs.sk

Kvestor

Poradcovia rektora

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

Poradca rektora pre kultúrne, umelecké a mediálne aktivity UPJŠ a pre výskum a propagáciu života a diela Pavla Jozefa Šafárika
e-mail: jan.gbur@upjs.sk

prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.

Poradca rektora pre vedu a výskum
e-mail: juraj.cernak@upjs.skPrizývaní na zasadnutia vedenia UPJŠ:

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
Predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
Tel.: +421 55 234 4167
e-mail: jana.katuchova@upjs.sk

Mgr. Lucia Huličová
Vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou (kancelárka UPJŠ)
Tel.: +421 55 234 1162
e-mail: lucia.hulicova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ