Prejsť na obsah

Vedenie Univerzity

1minút, 21sekúnd

Rektor

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
e-mail: daniel.pella@upjs.sk, rektor@upjs.sk
Tel.: 055/62 226 08
VoIP (enum): +421 55 234 1601
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR

Prorektori

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.

poverená výkonom agendy prorektora pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium, zároveň poverená zastupovaním rektora v čase jeho neprítomnosti
e-mail: monika.halanova@upjs.sk

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

poverená výkonom agendy prorektora pre vedu, výskum a agendu grantov
e-mail: renata.orinakova@upjs.sk

Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

poverený výkonom agendy prorektora pre strategický rozvoj a investície
e-mail: pavol.jarcuska@upjs.sk

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.

poverená výkonom agendy prorektora pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie
e-mail: ludmila.elbert@upjs.sk

Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

poverená výkonom agendy prorektora pre medzinárodné vzťahy
e-mail: slavka.tomascikova@upjs.sk

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka

poverená výkonom agendy prorektora pre internacionalizáciu 
e-mail: silvia.rucinska@upjs.sk

prorektor pre koncepciu a kvalitu vzdelávania
e-mail:

prorektor pre marketing, vonkajšie vzťahy, kultúru, umenie a šport
e-mail:

Kvestor

Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA

poverený výkonom funkcie kvestora
e-mail: ivan.pezlar@upjs.skPrizývaní na zasadnutia vedenia UPJŠ:

Predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
Tel.: +421 55 234 4167
e-mail: jana.katuchova@upjs.sk

Vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou (kancelárka UPJŠ)
Mgr. Lucia Huličová
Tel.: +421 55 234 1162
e-mail: lucia.hulicova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ