Prejsť na obsah

Vedenie Univerzity

1minút, 38sekúnd

Rektor

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
e-mail: pavol.sovak@upjs.sk, rektor@upjs.sk
Tel.: 055/62 226 08
VoIP (enum): +421 55 234 1601
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR

Prorektori

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium
e-mail: peter.fedorocko@upjs.sk
docJUDr. Regina Hučková, PhD.
Prorektorka pre marketing
a vzťahy s verejnosťou

e-mail: regina.huckova@upjs.sk
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Prorektor pre rozvoj a európsku problematiku

e-mail: pavol.jarcuska@upjs.sk
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
e-mail: martin.pekar@upjs.sk
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka
Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
e-mail: silvia.rucinska@upjs.sk
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality
e-mail: gabriel.semanisin@upjs.sk

Kvestor

RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.
Tel.: +421 55 62 226 08
e-mail: michal.tkac@upjs.sk


Prizývaní na zasadnutia vedenia UPJŠ:

Poradkyňa rektora pre legislatívu na obdobie od 31.08.2022 do 31.08.2023
prof. h. c.  doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
e-mail: maria.bujnakova@upjs.sk

Poradca rektora pre edičnú činnosť a vzťahy s inštitúciami v oblasti kultúry a umenia na obdobie od 31.08.2022 do 31.08.2023
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
e-mail: jan.gbur@upjs.sk

Predsedníčka Rady VSK UPJŠ na obdobie od 01.05.2021 do 31.04.2025
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
e-mail: maria.marekova@upjs.sk

Predsedníčka Akademického senátu UPJŠ
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
Tel.: +421 55 234 4167
e-mail: renata.bacarova@upjs.sk

Vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou (kancelárka UPJŠ)
Mgr. Lucia Huličová
Tel.: +421 55 234 1162
e-mail: lucia.hulicova@upjs.sk

Tlačový referent a hovorca UPJŠ
Mgr. Laura Hoľanová
Tel.: +421 905 385 911, 234 1550
e-mail: laura.holanova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ