Prejsť na obsah

Race To Zero

1minút, 57sekúnd

Strategický zámer „UPJŠ – Zelená univerzita“ veľmi úzko korešponduje s rozhodnutím vedenia univerzity zapojiť sa do celosvetovej iniciatívy proti zmene klímy a v rámci univerzít a vysokých škôl do celosvetovej kampane

„RACE TO ZERO“

Dňa 9.8.2021 sa univerzita oficiálne prihlásila ku záväzku trvalo znižovať svoje uhlíkové stopy. Dňa 19.8.2021 EAUC (The Environmental Association for Universities and Colleges) v mene kampane Race to Zero pre univerzity a vysoké školy potvrdil našu prihlášku s definovaním:

  • ZÁVÄZKOV, CIEĽOV – záväzok  na úrovni štatutára organizácie dosiahnuť (čisté) nulové emisie skleníkových plynov čo najskôr, najneskôr do polovice storočia, v súlade s globálnym úsilím obmedziť otepľovanie na 1,5 °C. Stanovením si predbežného cieľa, ktorý chce univerzita dosiahnuť v nasledujúcom desaťročí, čo odzrkadľuje maximálne úsilie smerujúce k spravodlivému podielu na 50% globálnom znížení CO2 do roku 2030 alebo za ním, určenom v osobitnej správe IPCC o globálnom otepľovaní o 1,5 ° C.
  • PLÁNOV  – do 12 mesiacov od vstupu vysvetliť, aké opatrenia budú prijaté na dosiahnutie dočasných a dlhodobých záväzkov, najmä v krátkodobom až strednodobom horizonte.
  • PROCESOV realizovať okamžité opatrenia smerujúce k dosiahnutiu (čistej) nuly v súlade so splnením stanovených priebežných cieľov.
  • ZVEREJŇOVANIA – Zaviazať sa, že univerzita bude aspoň raz ročne verejne informovať o pokroku dosiahnutom v súvislosti s priebežnými a dlhodobými cieľmi, ako aj o opatreniach, ktoré sa prijímajú.

UPJŠ v Košiciach sa prihlásením ku kampani Race to Zero zaviazala rešpektovať päť princípov:

  1. Leadership governance – Riadenie a zodpovednosti
  2. Zapojenie aktérov – Spolupráca
  3. Vzdelávanie a osveta na UPJŠ
  4. Výskum a výmena poznatkov na UPJŠ
  5. Campus management – Správa priestorov a pracovísk UPJŠ


DOKUMENTY


Študuj na UPJŠ