UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Status rektora

     
 

Rektor UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
E-mail: pavol.sovak@upjs.sk, rektor@upjs.sk 
Tel.: 055/62 226 08

 

- je štatutárnym orgánom univerzity, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok
- za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu univerzity, ak zákon o vysokých školách neustanovuje inak
- rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom
- rektora vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu univerzity prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident SR“). Návrh akademického senátu univerzity sa predkladá do 15 dní od prijatia rozhodnutia ministrovi. Minister predkladá návrh prezidentovi SR (§ 102 ods. 3 písm. a) ZVŠ). Akademický senát univerzity podá návrh na odvolanie rektora vždy, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ak rektor požiada o uvoľnenie z funkcie
- zriaďuje, zlučuje, nariaďuje splynutie súčastí univerzity, rozdeľuje a zrušuje ich (§ 21 ods. 1 ZVŠ) po vyjadrení akademického senátu univerzity; ak ide o fakulty, robí tak po schválení akademickým senátom univerzity
- predkladá správnej rade univerzity na schválenie návrh rozpočtu univerzity po jeho schválení akademickým senátom univerzity
- udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady univerzity podľa § 12 ods. 1písm. f) ZVŠ alebo na základe rozhodnutia vedeckej rady fakulty podľa § 30 ods. 1 písm. f) ZVŠ vedecko-pedagogický titul "docent"
- predkladá ministrovi návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom, schválené vo vedeckej rade univerzity [§ 12 ods. 1 písm. g) ZVŠ]
- poveruje do zvolenia nového dekana výkonom funkcie dekana osobu na návrh akademického senátu fakulty- určuje plat dekanov fakúlt
- predkladá akademickému senátu univerzity návrh na schválenie vnútorných predpisov univerzity, a to štatút univerzity, študijný poriadok univerzity, zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov univerzity, pracovný poriadok univerzity, organizačný poriadok univerzity, štipendijný poriadok univerzity, disciplinárny poriadok univerzity pre študentov; ďalej predkladá vymenovanie a odvolanie prorektorov univerzity; vymenovania a odvolania členov vedeckej rady univerzity a členov správnej rady univerzity; úkony podľa § 41 ods. 1 ZVŠ pred ich predložením na schválenie správnej rade univerzity, dlhodobý zámer univerzity a jeho aktualizáciu po prerokovaní vo vedeckej rade univerzity, 6) výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení univerzity, podmienky prijatia na štúdium, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti akademického senátu fakulty, návrh na vyslovenie súhlasu s návrhom štatútu správnej rady univerzity; po súhlase akademického senátu univerzity predloží rektor univerzity návrh štatútu správnej rady univerzity na schválenie ministrovi
- predkladá akademickému senátu univerzity na vyjadrenie návrh na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí univerzity, ktoré nie sú fakultami univerzity
- zabezpečuje plnenie ďalších povinností univerzity podľa § 20 ZVŠ.

Posledná aktualizácia: 08.12.2021