Prejsť na obsah

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach získala akreditáciu podľa nových štandardov

2minút, 4sekúnd

Dňa 20.6.2024 nadobudlo účinnosť rozhodnutie, že vnútorný systém kvality Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach je v súlade so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry, čím UPJŠ dosiahla významný míľnik vo svojej histórii. Akreditácia je oficiálnym uznaním kvality vzdelávacieho procesu a inštitúcie ako celku. Akreditačný proces zahŕňal dôkladné hodnotenie rôznych aspektov univerzity vrátane kvality výučby, kvalifikácie pedagógov, výskumných aktivít, infraštruktúry a služieb poskytovaných študentom.

Získanie akreditácie je výsledkom náročnej práce a záväzku vedenia univerzity, fakúlt, pedagógov a všetkých zamestnancov. Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., rektor univerzity, vyjadril svoju hrdosť na tento úspech: ,,Táto akreditácia je dôkazom nášho neustáleho úsilia o zlepšovanie kvality vzdelávania a výskumu. Sme odhodlaní pokračovať v našom poslaní poskytovať študentom najlepšie možné vzdelanie, inšpiratívne prostredie a kvalitné podporné služby.“

Proces zosúlaďovania študijných programov zahŕňal vytvorenie vnútornej hodnotiacej správy univerzity, aj na základe ktorej bola UPJŠ v septembri 2023 posudzovaná nezávislou pracovnou skupinou odborníkov Slovenskej akreditačnej agentúry. Posudzovatelia navštívili univerzitu osobne, stretli sa s vedením, učiteľmi a študentmi, a preverili rôzne aspekty jej fungovania. Na základe svojich zistení vydali odporúčanie na udelenie práv vytvárať a uskutočňovať a upravovať študijné programy v odboroch, ktoré sú na UPJŠ realizované.

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach je jednou z popredných univerzít na Slovensku s dlhoročnou tradíciou a širokým spektrom študijných programov v oblastiach ako medicína, prírodné vedy, právo či spoločenské vedy. Veríme, že kladné stanovisko SAAVŠ k nášmu vnútornému systému kvality posilní naše postavenie nielen v rámci Slovenska, ale aj na medzinárodnej úrovni. Univerzita plánuje pokračovať vo svojom rozvoji a implementovať ďalšie inovácie vo vzdelávacom procese a výskumných aktivitách. ,,Tento úspech nás motivuje k ďalšiemu zlepšovaniu a napĺňaniu nášho dlhodobého cieľa,“ dodal rektor, prof. Pella.

Hodnotiaca správa vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ