UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Objednávky, faktúry, zmluvy

Povinné zverejnenie informácií podľa ust. § 5b ods. 1 a  2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Posledná aktualizácia: 19.08.2016