UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Študijné programy doktorandského štúdia zosúlaďované so Štandardami SAAVŠ pre študijný program

Lekárska fakulta

Študijný odbor Študijný program Osoba zodpovedná za študijný program
Farmácia Lekárska farmakológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Všeobecné lekárstvo Anatómia, histológia a embryológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
Epidemiológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
Gynekológia a pôrodníctvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.
Chirurgia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
Klinická biochémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
Neurológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
Normálna a patologická fyziológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
Vnútorné choroby
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Zubné lekárstvo Zubné lekárstvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH

 

Prírodovedecká fakulta

Študijný odbor Študijný program Osoba zodpovedná za študijný program
Biológia Fyziológia rastlín
denná forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Fyziológia živočíchov
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
Molekulárna cytológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Fyzika Fyzika kondenzovaných látok
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
Jadrová a subjadrová fyzika
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
Progresívne materiály
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Teoretická fyzika
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
Teória vyučovania fyziky
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
Chémia Analytická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
Anorganická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
Biochémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.
Fyzikálna chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Organická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.
Informatika Informatika
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Matematika Aplikovaná matematika
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
Diskrétna matematika
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Teória vyučovania matematiky
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
Vedy o Zemi Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.


Právnická fakulta

Študijný odbor Študijný program Osoba zodpovedná za študijný program
Právo Medzinárodné právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
Občianske právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Obchodné a finančné právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Teória a dejiny štátu a práva
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Trestné právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.


Fakulta verejnej správy

Študijný odbor Študijný program Osoba zodpovedná za študijný program
Politické vedy Verejná správa
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.


Filozofická fakulta

Študijný odbor Študijný program Osoba zodpovedná za študijný program
Filológia Britské a americké štúdiá
denná a externá forma
výučba v anglickom jazyku
prof. PaedDr. Lívia Körtvelyessy, PhD.
Literárna veda
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Filozofia Dejiny filozofie
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Historické vedy Slovenské dejiny
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Politické vedy Politológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
Psychológia Sociálna psychológia a psychológia práce
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
Sociálna práca Integratívna sociálna práca
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
Posledná aktualizácia: 22.06.2022