UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Odbory habilitačného a inauguračného konania zosúlaďované so Štandardami SAAVŠ pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania
Všeobecné lekárstvo Anatómia, histológia a embryológia prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.  
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.
Normálna a patologická fyziológia prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
prof. RNDr. Pavol Švorc, CSc.
doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD., mim. prof.
Vnútorné choroby prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
Epidemiológia prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Chirurgia prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
Gynekológia a pôrodníctvo prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH
prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA
Neurológia prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
doc. MUDr. Jarmila Szilásiová, PhD., mim.prof.
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Klinická biochémia prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.
doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.
Farmácia Farmakológia prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD.

 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania
Fyzika Fyzika prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
doc.   Mgr. Daniel Jancura, PhD.
Chémia Biochémia prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.
doc. RNDr. Rastislav Varhač, PhD.
doc. RNDr. Ladislav Janovec, PhD.
Biológia Biológia prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.
prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
Matematika Matematika prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Teória vyučovania matematiky prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.
Informatika Informatika prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

 

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania
Právo Teória a dejiny štátu a práva prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
Obchodné a finančné právo prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD.
Občianske právo prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania
Filológia Neslovanské jazyky a literatúry prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
Dr.h.c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Literárna veda prof. PhDr. Marián Andričík, PhD
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
doc. Marián Milčák, PhD.
Filozofia Dejiny filozofie prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Dr.h.c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M.
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.
doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD.
Historické vedy Slovenské dejiny prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.
doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
doc. PhDr. Slávka Otčenášová, PhD., M. A.
Psychológia Sociálna psychológia a psychológia práce prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
prof. PhDr.Oľga Orosová, CSc.
doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD.
doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.
doc.Mgr. Monika Hricová, PhD.
Sociálna práca Integratívna sociálna práca prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.
doc. Mgr. Soňa Lovašová PhD.
doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.
Politické vedy Politológia prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.
doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.

 

Posledná aktualizácia: 16.06.2022