UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Základné informácie

Košice sú veľmi dobre známe ako jedno z európskych centier, kde sa pestuje špičková diskrétna matematika. Je tomu tak preto, že v tomto meste žije skupina matematikov pracujúcich v teórii grafov a v niekoľkých ďalších oblastiach diskrétnej matematiky. Jadro skupiny pracuje na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach a pozostáva zo siedmich osôb. Sú to menovite Igor Fabrici, Mirko Horňák, Stanislav Jendroľ (vedúci), Mária Maceková, Tomáš Madaras, Gabriel Semanišin a Roman Soták.

Všetci vyššie spomínaní matematici sú z medzinárodného hľadiska dobre známi a uznávaní ako  pravidelne publikujúci vedci. Počas obdobia 2010-2017 uverejnili (ako autori/spoluautori) spolu viac než 100 pôvodných vedeckých prác, pričom ide vo veľkej väčšine o publikácie Kategórie A podľa Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR  (evidované v databáze SCOPUS a/alebo Web of Science).

Na práce, ktorých autormi/spoluautormi sú členovia tímu KOSDIM, existujú stovky citácií. Hirschov index tímu KOSDIM k 1. 10. 2017 je najmenej 19.

KOSDIM má rozsiahlu dlhodobú medzinárodnú spoluprácu s kolegami po celom svete (Nemecko, Poľsko, Slovinsko, Maďarsko, Francúzsko, India, Indonézia, Južná Afrika, Čína, Austrália, Japonsko, Mexiko, Španielsko, Kanada, Taliansko, Veľká Británia), ktorej výsledkom sú desiatky spoločných vedeckých publikácií.

KOSDIM organizuje každoročne od roku 1992 medzinárodnú  konferenciu Cycles and Colourings. Konferencia je veľmi dobre známa v celosvetovej komunite grafových teoretikov (pozri napríklad Links to Combinatorial Conferences by Douglas West). Špičkoví svetoví špecialisti si považujú za česť byť pozvanými prednášajúcimi na Cycles and Colourings.

Počnúc akademickým rokom 2002/2003 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach má právo uskutočňovať doktorandské štúdium diskrétnej matematiky. Odvtedy už viac než 20 mladých matematikov získalo akademický titul PhD. pod vedením niektorého z členov tímu KOSDIM.

Viacerí mladí vedci, ktorí sú veľmi úspešní vo svojej profesionálnej matematickej  kariére, vyšli z prostredia tímu KOSDIM (František Kardoš, University of Bordeaux; Július Czap, Erika Fecková-Škrabuľáková, Andrea Feňovčíková-Semaničová, Technická univerzita Košice).

Posledná aktualizácia: 12.12.2017