UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vedecké projekty

Tím QMAGNA riešil 11 medzinárodných projektov:

 • Teoretické a experimentálne štúdium spinovej dynamiky v planárnych S=1 Heisenbergovských magnetikách (1996-1998), Slovensko - grécky projekt N8
 • Fyzika a technika pri veľmi nízkych teplotách, (1995-1998), PECO ERB 3563 PL 935002
 • Nové magnetické excitácie v nízkorozmerných magnetických systémoch, (1998-2000), NSF - INT 97 22935
 • Charakterizácia nových nízkorozmerných magnetických systémov (2001-2004), NSF INT - 00 89 140
 • Magnetizmus a supravodivosť v systémoch so silne korelovanými elektrónmi, (2006-2007), CZ117, SK92
 • Magnetizmus tenkých vrstiev, nanočastíc a frustrovaných systémov na báze molekulárnych magnetov, (2007-2010), NSF, DMR-0701400
 • Vzťah medzi magnetizmom a supravodivosťou v nových kovových systémoch so silne korelovanými elektrónmi, (2008-2009), SK-SRB-01006
 • Cryocourse, Marie-Curie Program EU, (2007 – 2009)
 • Highly frustrated magnetism, a la carte program (ESF RNP HFM8) (2005 - 2008)
 • Relaxačné javy v nových materiáloch na báze molekulových magnetov, SK – CN – 0008-09, (2008, 2009)
 • Štúdium anizotropie v molekulových magnetoch, SK – CN – 0013 – 12 (2013, 2014)

Riešenie bilaterálnych APVV projektov s partnermi z Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, Beijing, Čína prispelo k zvýšeniu kompetencii členov tímu pri medziodborovo zameranom výskume a pomohlo spoznať prístup k vedeckej práci na ázijských renomovaných pracoviskách.

Úspešné spoločné projekty podané s americkými partnermi v National Science Foundation umožnili realizovať našu výskumnú činnosť v prostredí americkej univerzity (University of Florida), prístup k tzv. large - scale facility (NHMFL Tallahassee) a viedli k postdoktorandskému pobytu člena tímu (RNDr. E. Čižmár, PhD.) na uvedenej univerzite.

Zapojenie sa tímu do celoeurópskeho projektu „Highly frustrated magnetism“ v rámci tzv. a la carte programu (ESF RNP HFM8), kde koordinátorom projektu za SR bol prof. M. Orendáč, viedlo k prezentácií tímu ako aj ďalších expertov z oblasti magnetizmu frustrovaných systémov na európskom výskumnom fóre, umožnilo realizáciu navrhnutých experimentov na európskych large – scale facilities a viedlo k spolupráci s renomovanými európskymi skupinami.

Tím je zapojený do bilaterálneho projektu medzi UPJŠ and Argonne National Laboratory, ktorý bol udelený Ministerstvom energetiky USA s cieľom študovať povrchy pomocou synchrotrónového žiarenia. Prístup k meraniam na zariadení Advanced Photon Source, ktoré patrí medzi najintenzívnejší zdroj rȍntgenového žiarenia na západnej pologuli, významne rozširuje experimentálne možnosti v skupine o metodiky charakterizácie povrchov a procesov ktoré na nich prebiehajú pomocou najmodernejších experimentálnych zariadení.

Zároveň je tím zapojený do európskeho projektu European Microkelvin Platform, INTEGRATING AND OPENING RESEARCH INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST v rámci výzvy H2020-INFRAIA-2014-2015.

Tím vyvinul úsilie pre začlenenie sa do ďalších celoeurópskych projektov a podal nasledovné projekty:

 • podaný projekt Ultra Low Temperature research on Innovative Materials at nanoscale (ULTIMA)“,  Výzva H2020-WIDESPREAD-2018-2020: Twinning
 • podaný projekt Establishing Centre for Quantum Technologies at Safarik University in Kosice (CKVANTECH)“,  Výzva H2020-WIDESPREAD-2018-2020: ERA Chair

Okrem toho tím riešil 10 projektov APVV, 12 projektov VEGA a 3 projekty ASFEU, Štrukturálne fondy, OPVaV.

 

Posledná aktualizácia: 09.01.2019