UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Charakteristika tímu

Plný názov špičkového tímu : Tím pre špičkový výskum anorganických materiálov

Skratka názvu špičkového tímu: TRIANGEL

Tím TRIANGEL v sebe zahŕňa vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov Ústavu chemických vied  (ÚCHV) a pracovníkov Ústavu fyzikálnych vied (ÚFV) Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí vzájomne niekoľko rokov vedecky spolupracujú na témach, ktoré sú v rámci Slovenska unikátne, vo svete patria k top výskumným zameraniam a ktoré na UPJŠ a Slovensku zaviedli práve členovia tímu TRIANGEL. Ich spolupráca je vyjadrená spoločnými pôvodnými vedeckými prácami. Zameranie výskumu členov tímu sa dotýka troch kategórií výskumu podľa ISI Web of Science, konkrétne (i) Chemistry, Inorganic & Nuclear; (ii) Physics, Condensed matter; (iii) Materials science, characterisation & testings“. Symbiózu a vzájomný prienik týchto troch kategórií výskumu vyjadruje aj akronym tímu, TRIANGEL.

Tím je relatívne mladý. Najstarší člen tímu má 48 rokov, najmladší 30 rokov. Vekový priemer kolektívu je 39 rokov. Zo všetkých šiestich špičkových tímov na UPJŠ tím TRIANGEL patrí k vekovo najmladším. Nielen vekom sa tím líši od ostatných špičkových tímov UPJŠ, ale aj tým, že svoju pozíciu si musel vybudovať v neľahkých konkurenčných podmienkach na hrane zmeny spoločenského usporiadania. V čase, keď najstarší členovia tímu vstúpili do vedeckého života, neexistovali relatívne istoty v oblasti výskumu, ktoré poskytovalo obdobie pred rokom 1989 ani prístrojové a grantové možnosti, ktoré prinieslo súčasné obdobie. Podpora výskumu bola relatívne slabá, prístrojová infraštruktúra de facto neexistovala. A práve v tomto medziobdobí členovia tímu, vďaka svojej odbornej erudovanosti a úsiliu,  položili základy, na ktorých je postavený špičkový tím TRIANGEL.

Tím pôsobí v oblasti výskumu usporiadaných nanopórovitých materiálov a metal-organic frameworks, magnetických nanočastíc a magnetických mikrodrôtov. Väčšina členov tímu absolvovala zahraničné pobyty na uznávaných vedeckých inštitúciách, odkiaľ priniesli nové témy a tieto od základov postupne systematicky rozvíjali až na medzinárodne uznávanú úroveň. Tím rozvíja témy, ktoré sú vo svetovom meradle intenzívne študované, ale na Slovensku absentovali a tým je tím na Slovensku unikátny. Súčasne je potrebné zdôrazniť, že takmer všetky vedecké práce, ktoré publikujú členovia tímu vznikli majoritne, myšlienkovo aj realizačne, na pracovisku UPJŠ v Košiciach.

Vzájomné prepojenie členov tímu v existujúcich vedeckých prácach znázorňuje nižšie uvedená schéma.

Schéma: Vzájomné prepojenie členov tímu v publikáciách. Plné šípky znázorňujú spoluautorstvo na publikáciách, ktoré sú súčasťou žiadosti o špičkový tím, prerušované šípky znázorňujú spoluautorstvo na ďalších prácach.

Aj pri svojom nízkom priemernom veku, tím má excelentné scientometrické kritériá. Ak sa zohľadní vekový priemer tímu, podiel prác tematicky priamo naviazaných na problematiku UPJŠ, patrí tím zo šiestich vedeckých špičkových tímov na popredné miesto.

Členovia tímu sú aktívni v grantových agentúrach (VEGA č. 3 – Zeleňák), člen rady APVV programu „Podpora výskumu a vývoja v podnikoch a podpora spolupráce podnikov s výskumnými organizáciami  na obdobie rokov 2016 – 2019 (Varga).

Členovia tímu TRIANGEL sú veľmi aktívni v oblasti vzdelávania, kde na prvých dvoch stupňoch realizujú každý semester netriviálny rozsah výučby. Aktívne sa venujú výchove doktorandov. Členovia tímu úspešne ukončili  doktorandov vedenie 10, 12 doktorandov je v procese školenia. K ovplyvňovaniu kvality doktorandského štúdia sa pričiňujú aj prostredníctvom odborových komisií.

Člen tímu prof. Varga je aktívny v oblasti aplikácie  výskumu do praxe, založil spin off spoločnosť pre využitie mikrodrôtov v praxi – RVmagnetics a.s., kde je predsedom predstavenstva. Je predsedom Slovenskej magnetickej spoločnosti a členom pracovnej skupiny výskumnej agentúry pre materiálový výskum a nanotechnológie.

Člen tímu doc. Zeleňák pôsobí okrem výskumnej oblasti aj v manažmente Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, kde je od roku 2011 vo funkcii prodekana pre vzdelávanie a má na starosti všetky tri stupne štúdia. Je členom Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a vedeckej rady Ústavu geotechniky SAV v Košiciach.

Posledná aktualizácia: 31.01.2018