UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Projekty a vybrané publikácie

Medzinárodné projekty

1. STREP progekt 6. RP EÚ, FP6, SUSTDEV-1.2.7 Capture and sequestration of CO2, SES6 - DeSANNS – 020133, Advanced separation and storage of carbon dioxide : Design, Synthesis and Applications of Novel Nanoporous Sorbents, Doba riešenia projektu: 1.1.2006-31.12.2008, Konzorcium zahŕňalo 8 pracovísk zo štátov EÚ, Zodpovedný riešiteľ za SR: V. Zeleňák

2. DESY (Deutshe Electronen Synchrotron) / Hasylab I-20110282 EC project, „Advanced nanomaterials for sorption and magnetic applications“  2011-2012, Projekt financovaný DESY, zodpovedný riešiteľ: V. Zeleňák

3. DESY (or sorption and magnetic applications“ 2010-2011, Projekt financovaný DESY, zodpovedný riešiteľ: V. ZeleňákDeutshe Electronen Synchrotron) / Hasylab I-20100131 EC „Study of the periodic nanoporous materials.

4. “DEVMAGMIWIRTEC - Development of Magnetic MIcro-Wires for Technical Applications“, ktorý bol vyhodnotený medzi 50 „Succes stories“ vo výzve 6. RP EÚ – MANUNET call 2007 Vedúci projektu A. Zhukov, TAMAG Iberica S.L., Španielsko, zodpovedný za UPJŠ za riešenie projektu: R. Varga  (http://www.manunet.net/)

5.“SoMaMicSens - Development of soft Magnetic Microwires with GMI effect for Micro-Sensors“, ktorý bol vyhodnotený medzi 50 „Succes stories“ vo výzve 7. RP EÚ – MANUNET call 2011. Vedúca projektu O. Zhukova, TAMAG Iberica S.L., Španielsko, zodpovedný za UPJŠ za riešenie projektu: R. Varga (http://www.manunet.net/)

Projekty APVV

 1. Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv (INSTAL), APVV-15-0520, (2016-2020): zodpovedný riešiteľ V. Zeleňák
 2. DesIgn of NanOporouS Advanced materials for controlled drUgs Release (DINOSAUR), APVV SK-FR-2017-0011, (2018-2020): zodpovedný riešiteľ V. Zeleňák
 3. Ordered Nanoporous matrices for preparation of advanced Materials (OrNaMat): grantová agentúra APVV RPEU-0027-06 (2006-2009), zodpovedný riešiteľ V. Zeleňák
 4. Nanomateriály pre environmentálne aplikácie: budúcnosť je v rukách študentov (NaEnS): grantová agentúra APVV LPP–0093–09, (2009-2012): zodpovedný riešiteľ V. Zeleňák
 5. Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory, APVV-16-0079, (2017 – 2020): zodpovedný riešiteľ R. Varga
 6. Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch, APVV-0027-11, (2011 – 2015):  zodpovedný riešiteľ R. Varga
 7. Senzory na báze magnetických mikrodrôtov, APVV-0266-10, (2010 – 2014): zodpovedný riešiteľ J. Blažek (TUKE), R. Varga (UPJŠ)

Projekty VEGA

 1. Metalo-organické siete pre energetické aplikácie, VEGA 1/0745/17, (2017-2020): zodpovedný riešiteľ V. Zeleňák
 2. Nanopórovité materiály pre separáciu technologicky dôležitých molekúl, VEGA 1/0583/11,(2011-2014): zodpovedný riešiteľ V. Zeleňák
 3. Nanopórovité sorbenty pre záchyt a separáciu oxidu uhličitého: grantová agentúra VEGA 1/0119/08 (2008-2011): zodpovedný riešiteľ V. Zeleňák
 4. Magnetické vlastnosti magnetických mikrodrôtov ako perspektívnych materiálov pre spintroniku a technické aplikácie, VEGA 1/0076/09, (2009 – 2012): zodpovedný riešiteľ R. Varga
 5. Rýchlochladené amorfné a Heuslerove zliatiny s význačnými vlastnosťami. Príprava a charakterizácia, VEGA 1/0164/16, (2016 – 2018): zodpovedný riešiteľ R. Varga

Vybrané publikácie

 1. E. Beňová, V. Zeleňák, D. Halamová, M. Almáši, V. Petruľová, M. Psotka, A. Zeleňáková, M. Bačkor, V. Hornebecq: A drug delivery system based on switchable photo-controlled p-coumaric acid derivatives anchored on mesoporous silica, Journal of Materials Chemistry B, 5 (2017) 817-825   (IF: 4.543)
 2. R. Smolková, V. Zeleňák, L. Smolko, J. Kuchár, M. Rabajdova, M. Ferenčáková, M. Marekova, Novel zinc complexes of a non-steroidal anti-inflammatory drug, niflumic acid: Structural characterization, human-DNA and albumin binding properties, European Journal of Medicinal Chemistry, 2017, DOI:10.1016/j.ejmech.2017.05.009, (IF: 4.519)
 3. M. Almáši, V. Zeleňák, A. Zukal, J. Kuchár, J. Čejka, A novel zinc(II) metal-organic framework with a diamond-like structure: synthesis, study of thermal robustness and gas adsorption properties, Dalton Transactions, 45 (2016) 1233-1242 (IF: 4.029)
 4. V. Zeleňák, A. Zeleňáková, J. Kováč, U. Vainio, N. Murafa, Influence of Surface Effects on Magnetic Behavior of Hematite Nanoparticles Embedded in Porous Silica Matrix, Journal of Physical CHemistry C, 113 (2009) 13045-13050 (IF: 4.536)
 5. V. Zeleňák, D. Halamová, L. Gaberová, E. Bloch, P. Llewellyn, Amine-modified SBA-12 mesoporous silica for carbon dioxide capture: Effect of amine basicity on sorption properties, Microporous Mesoporous Materials, 116 (2008) 358-364 (IF: 3.615)
 6. V. Zeleňák M. Badaničová, D. Halamová, J. Čejka, A. Zukal, Natália Murafa, Gunter Goerigk: Amine-modified ordered mesoporous silica: Effect of pore size on carbon dioxide capture, Chemical Engineering Journal, 144 (2008) 336-342 (IF: 6.216)
 7. M. Almáši, V. Zeleňák, M. Opanasenko, I. Císařová, Ce(III) and Lu(III) metal-organic frameworks with Lewis acid metal sites: Preparation, sorption properties and catalytic activity in Knoevenagel condensation, Cat. Today, 243 (2015) 184-194. (IF: 4.636)
   
Posledná aktualizácia: 24.01.2018