UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zástupcovia UPJŠ na zasadnutí ŠPU k predloženiu návrhu nového študijného odboru Gymnáziá so zameraním na informatiku.

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné zasadnutie pod vedením riaditeľa Ľ. Hajduka a ďalších odborníkov ŠPÚ s predsedami šiestich ústredných predmetových komisií k návrhu študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku. Predsedovia predmetových komisií, ktoré sú poradným orgánom riaditeľa ŠPÚ, sa k návrhu nového študijného odboru vyjadrovali po jeho pilotnom overovaní v 23 gymnáziách v jednotlivých krajoch Slovenska.
Návrh nového študijného odboru vychádza z výsledkov a výstupov Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorého súčasným partnerom je aj UPJŠ. Hlavným cieľom je vytvorenie modelu inovatívneho vzdelávania a prípravy študentov stredných škôl pre aktuálne a perspektívne potreby súčasnej technologickej spoločnosti a uplatnenia sa na trhu práce v sektore IT.
Primárnym cieľom vytvorenia študijného odboru je lepšia orientácia študentov gymnázií na vysokoškolské štúdium v IT študijných odboroch, v ktorých možno výnosne zužitkovať kvalitnú informatickú prípravu a vysoký stupeň informatickej gramotnosti v daných programoch, ale aj orientovania sa v problematike umelej inteligencie a jej využitia v rôznych oblastiach, v digitálnych médiách a technológiách, zlepšenie prípravy pre vysokoškolské štúdium v oblastiach STEM.
Na zasadnutí boli prítomní aj zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti ponúka Prírodovedecká fakulta UPJŠ niekoľko špecializovaných študijných programov zameraných na informačné technológie. Pre UPJŠ ako partnera pilotného projektu IT Akadémia je to dôležité z hľadiska prípravy svojich, potencionálne budúcich študentov, ktorí majú tendencie rozvíjať a zlepšiť svoje znalosti v digitálnej gramotnosti a informatickom myslení, v kontexte matematického, informatického a prírodovedeckého vzdelávania študentov systematickým a koordinovaným využívaním inovatívnych metód výučby založených na aplikácii bádateľských prístupov.
 


Posledná aktualizácia: 30.03.2020