Prejsť na obsah

Prvý dotyk so slobodou

2minút, 3sekúnd

    Výstupom projektu realizovaného v rámci schémy Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je internetový portál Prvý dotyk so slobodou, ktorého súčasťou je aj rovnomenná učebnica. Hlavnými riešiteľmi boli PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD. a Mgr. Mikuláš Jančura, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

    Výstup projektu vychádza z výstavy, ktorá bola realizovaná v širšej spolupráci s Ústavom pamäti národa, Rozhlasom a televíziou Slovenska, Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach a Košickým samosprávnym krajom v novembri 2019 pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Stránka projektu a učebnica sú materiálom, ktorý je založený na didaktickom koncepte rozvíjania dimenzií historického vedomia (priestor, čas, pamäť, identita a historicita). Uvedený koncept je aplikovaný na problematiku Nežnej revolúcie. Samotný web je členený na šesť základných sekcií, ktorých súčasťou je okrem predstavenia projektu tiež autorská didaktická pomôcka, univerzálna mapa, časová os udalostí s prepojením na širšie spektrum pramenného materiálu, medailóny kľúčových osobností a samotná voľne dostupná učebnica.

    „Hlavný prínos projektu spočíva v niekoľkých rovinách. V rámci roviny historickej pamäte je to pripomenutie udalostí Nežnej revolúcie, ktorá okrem politického významu hlboko ovplyvnila aj hospodársky a kultúrnospoločenský život. Zároveň má silný multigeneračný presah aj do súčasnosti. V rámci didakticko-edukačnej roviny možno prínos vysledovať v samotnej východiskovej koncepcii rozvíjania dimenzií historického vedomia ako aj v typologicky širokej škále použitých a prezentovaných historických prameňov,“ uviedol Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., jeden z riešiteľov projektu.

    Ďalším prínosom projektu je aj jeho použiteľnosť počas aktuálnej pandémie. Hľadanie nových výučbových metód nielen v dištančnom vzdelávaní, realizovanom prevažne v online priestore, vytvára pre pedagógov nečakané situácie. Výstup projektu je vďaka svojej nadčasovosti možné využívať na spracovanie rozličných historických výučbových tém.

Zdroj fotografií: vkjb.sk a Mgr. Mikuláš Jančura, PhD.


Študuj na UPJŠ