Prejsť na obsah

UPJŠ – Zelená univerzita

2minút, 4sekúnd

Udržateľnosť životného prostredia a prijatie opatrení odďaľujúcich klimatické zmeny sú hlavnými témami globálnej kampane Race to Zero, ku ktorého zavedeniu princípov vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pristúpilo na základe účasti na rovnomennom podujatí v máji 2021. Univerzita má ambície byť lídrom v oblasti znižovania uhlíkových stôp a budovania „zelenej“ infraštruktúry s cieľom výrazného zlepšovania životného prostredia. Strategický zámer „UPJŠ – Zelená univerzita“ úzko korešponduje s rozhodnutím vedenia UPJŠ zapojiť sa do celosvetovej iniciatívy proti zmene klímy a v rámci univerzít a vysokých škôl do celosvetovej kampane.

Už 9. augusta 2021 sa univerzita oficiálne prihlásila ku záväzku trvalo znižovať svoje uhlíkové stopy. Dňa 19.8.2021 EAUC (The Environmental Association for Universities and Colleges )  v mene kampane Race to Zero pre univerzity a vysoké školy potvrdil prihlášku UPJŠ s definovaním:

•    ZÁVÄZKOV, CIEĽOV – dosiahnuť (čisté) nulové emisie skleníkových plynov čo najskôr, resp. najneskôr do polovice storočia, v súlade s globálnym úsilím obmedziť otepľovanie na 1,5 °C
•    PLÁNOV  – do jedného roka od vstupu vysvetliť, aké opatrenia budú prijaté na dosiahnutie dočasných a dlhodobých záväzkov, najmä v krátkodobom až strednodobom horizonte
•    PROCESOV – realizovať okamžité opatrenia smerujúce k dosiahnutiu (čistej) nuly v súlade so splnením stanovených priebežných cieľov
•    ZVEREJŇOVANIA – Zaviazať sa, že univerzita bude aspoň raz ročne verejne informovať o pokroku dosiahnutom v súvislosti s priebežnými a dlhodobými cieľmi, ako aj o opatreniach, ktoré sa prijímajú

UPJŠ v Košiciach sa prihlásením ku kampani Race to Zero zaviazala rešpektovať päť princípov:

1.    Leadership governance – Riadenie a zodpovednosti
2.    Zapojenie aktérov – Spolupráca
3.    Vzdelávanie a osveta na UPJŠ
4.    Výskum a výmena poznatkov na UPJŠ
5.    Campus management – Správa priestorov a pracovísk UPJŠ

 
V súčasnosti sa do kampane zapojilo 708 miest, 24 regiónov, 2360 firiem, 163 globálnych investorov a 624 vysokých škôl. Viac informácií o kampani: https://unfccc.int. Na pôde UPJŠ v Košiciach sa téme ekologického prístupu k výskumu a vzdelávaniu bude venovať 35 členná Rada Strategického zámeru „UPJŠ – Zelená univerzita“.

 


Študuj na UPJŠ