Prejsť na obsah

Memorandum o spolupráci v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

1minút, 59sekúnd

Bezpečnostné hrozby a ochrana voči ním, zvyšovanie bezpečnostného povedomia študentov a širokej verejnosti, spolupráca pri aplikovanom výskume v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti sú predmetom Memoranda o spolupráci, ktoré bolo 22. novembra 2021 podpísané rektorom UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a generálnym riaditeľom Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, Ing. Ivanom Makaturom. Podpisu sa za UPJŠ zúčastnili aj prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., riaditeľ CCVaPP UPJŠ, doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., vedúci úseku informačnej a kybernetickej bezpečnosti   UPJŠ, RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., a za Kompetenčné centrum riaditeľ odboru vzdelávania, Ing. Miroslav Havelka.

Ďalšími cieľmi Memoranda sú príprava akreditácie študijných odborov v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, výskum a vývoj v oblasti forenznej analýzy digitálnych stôp, monitorovania kybernetických hrozieb v kybernetickom priestore, vrátane možnej ochrany v rámci pretrvávajúcich pokročilých hrozieb (Advanced Persistent Threat) ako aj spolupráca pri budovaní a rozširovaní poznania vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti. UPJŠ a Kompetenčné a certifikačné centrum budú tiež spolupracovať pri príprave a realizácii projektov v rámci domácich i európskych grantových schém a programov zameraných na kybernetickú a informačnú bezpečnosť. Svojimi aktivitami chcú podporovať rast úrovne a kvality vzdelávania študentov za účelom zvyšovania ekonomických a spoločenských prínosov pre Slovensko.

Vzájomné poskytovanie informácií a dát, prístup k novým poznatkom a systémom či konzultácie prispejú k pripravenosti študentov UPJŠ pre trh práce, k čomu má prispieť aj absolvovanie krátkodobých stáží. Na druhej strane bude Kompetenčné centrum využívať odborné poznatky vedcov a pedagógov univerzity, ktorých bude prizývať do pracovných skupín pri tvorbe strategických materiálov.

„Nadviazanie spolupráce a budovanie komunity je dôležitým predpokladom pre kvalitné vzdelávanie expertov a konkurencieschopný výskum a vývoj v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti,“ privítal podpis Memoranda o spolupráci vedúci aktuálne jediného akademického CSIRT tímu na Slovensku, Dr. Pavol Sokol.


Študuj na UPJŠ