UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Študenti UPJŠ v Košiciach sa zúčastnili školenia v Budapešti

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) v spolupráci s Európskou študentskou úniou (ESU), Maďarskou študentskou úniou (HÖOK) a Európskym konzorciom pre akreditáciu vo vysokom školstve (ECA) pripravili ďalšie školenie o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v rámci projektu Quality Assurance Student Experts.

V dňoch 4. – 7. júla 2022 sa v Budapešti uskutočnilo školenie pre študentov zamerané na proces hodnotenia kvality vo vysokoškolskom prostredí. Približne 90 študentov z celého Slovenska a Maďarska, medzi ktorými boli aj dvaja zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Peter Olenič z Filozofickej fakulty a Tomáš Petras z Lekárskej fakulty, sa oboznámilo so štandardami a usmerneniami na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). Svoje zastúpenie mala UPJŠ aj v rámci panelovej diskusie. Jeden z diskutujúcich bol bývalý študentský posudzovateľ a súčasný člen Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ MDDr. Jakub Jánošík.

Úvod stretnutia otvorili prof. Dr. Valéria Csépe, prezidentka Hungarian Accreditatioln Commitee, a prof.  Ing. Róbert Redhammer, PhD., predseda Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Henri Ponds, ktorý zastáva funkciu Policy advisor at the Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders (NVAO), oboznámil študentov s ich funkciou, ktorú by mali zastávať v pracovnej skupine Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) pri externom hodnotení kvality. V neposlednom rade prebehla séria stretnutí v pracovných skupinách, kde si študenti mohli teoretické poznatky vyskúšať v praxi. O národnom systéme akreditácie informoval Bálint Lovázs, člen Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Úloha študentov vo formovaní budúcnosti našich univerzít je kľúčová a nový systém akreditácie nám umožňuje podieľať sa na zvyšovaní úrovne vysokých škôl a zlepšovaní prostredia zameraného na potreby a spokojnosť študentov. Študenti budú pripravení stať sa rovnocennými partnermi pre SAAVŠ v procese nového systému akreditácie vysokých škôl, a samozrejme plnohodnotnými členmi v systéme hodnotenia kvality na všetkých úrovniach.

Školenie je súčasťou projektu Quality Assurance Student Experts podporeného v rámci programu Erasmus+ (projekt č. 2019-1-SK01-KA203-060807).


Posledná aktualizácia: 04.08.2022