UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Dekanát Filozofickej fakulty UPJŠ

Kontaktný formulár

Dekanát FF UPJŠ

Šrobárova 2, Košice

Tajomníčka fakulty:  RNDr. Dagmar Hvozdovičová
e-mail:  dagmar.hvozdovicova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7124
Sekretariát dekanky a tajomníčky, styk s verejnosťou
e-mail:  ffupjs@upjs.sk
asistentka:  Jana Šivecová  jana.sivecova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7142
Študijné oddelenie
e-mail:  studijneff@upjs.sk
vedúca oddelenia:  Ing. Jana Quitková  jana.quitkova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7120
referentky:  Karolína Kelemenová  karolina.kelemenova@upjs.sk
   Eva Mrázová  eva.mrazova@upjs.sk
   Mgr. Lýdia Orosová  lydia.orosova @upjs.sk
telefónne čísla:  055/234 7130, 055/234 7140, 055/234 7183
Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast a doktorandské štúdium
referentka pre vedu, výskum,
kvalifikačný rast,
doktorandské štúdium:
 Bc. Eva Lengeňová  eva.lengenova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7116
Útvar pre medzinárodné vzťahy
referentka
pre zahraničné vzťahy:
 Mgr. Eva Jenčušová eva.jencusova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7123
Útvar ľudských zdrojov
referentka
pre personalistiku a právnu agendu:
 JUDr. Eva Eštoková eva.estokova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7121
referentka
pre personalistiku:
 Ingebourg Fedorčáková ingebourg.fedorcakova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7115
Referát rozpočtu a financovania
referentka
pre ekonomické činnosti:
 Ing. Petra Gašparíková petra.gasparikova@upjs.sk
referentka
pre ekonomické činnosti:
 Ing. Anna Lapčáková (MD) anna.lapcakova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7106
Prevádzkový útvar
vedúca útvaru:  Mgr. Jannette Kronovetterová jannette.kronovetterova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7152
Projektová manažérka na FF UPJŠ:  Mgr. Katarína Hajduková katarina.hajdukova@upjs.sk
telefónne číslo: 055/234 7195
Správkyňa AiS2:  Mgr. Emília Sotáková  emilia.sotakova@upjs.sk
telefónne číslo:  055/234 7128
Správca siete:  Ing. Tomáš Polák  tomas.polak@upjs.sk
 055/234 7171
 Ing. Marek Sekerák  marek.sekerak@upjs.sk
 055/234 7227

 

Posledná aktualizácia: 23.05.2017