UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Katedra histórie

 


Katedra histórie FF UPJŠ zabezpečuje vzdelávanie v niekoľkých vysokoškolských študijných programoch. Jej vedecký výskum v oblasti historických vied sa orientuje na tri základné okruhy problémov: 1. etnicita a jej modifikácie v 20. storočí; 2. urbánne dejiny, regionálne dejiny a dejiny Košíc; 3. historiografia a spolupráca slovenskej historiografie s inými historiografiami. Výsledky bádateľskej práce členov katedry v rámci týchto okruhov dosahujú medzinárodne rešpektovanú kvalitu. Popri tom sa jednotliví členovia katedry venujú aj vlastným výskumným zámerom. O kvalite vedeckého výskumu svedčí úspešnosť pri získavaní grantovej podpory (APVV a VEGA MŠVVaŠ SR, International Visegrad Fund, štrukturálne fondy EÚ) či aktívna spolupráca v oblasti výskumu s renomovanými zahraničnými partnermi. Od roku 2012 vydáva katedra vlastný vedecký časopis Mesto a dejiny. Pracovníci katedry participujú v súčasnosti na práci dvoch centier excelentnosti, ktorých nositeľom je Historický ústav SAV.


 

 


 

 

 

Posledná aktualizácia: 20.04.2017