UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Pokyn dekanky č. 5/2016

Pokyn dekanky č. 5/2016

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2016/2017

Národný štipendijný program

Národný štipendijný program

výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2016/2017.