UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

O Z N A M

O Z N A M

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom  bakalárskeho študijného programu v akademickom roku 2015/2016 ...

O Z N A M

O Z N A M

Termín magisterskej promócie je stanovený na deň ...

Vedecká konferencia

Vedecká konferencia

Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike – doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy

Pokyn dekanky č. 2/2016

Pokyn dekanky č. 2/2016

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri akademického roku 2015/2016