UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Pokyn dekanky č. 7/2016

Pokyn dekanky č. 7/2016

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2016/2017