Prejsť na obsah

Príprava anizotropnych magnetických filmov v magnetickom poli

1minút, 14sekúnd

    Vrstvené podvojné hydroxidy (LDH), tiež známe ako íly pre iónovú výmenu, predstavujú početnú rodinu sľubných dvojrozmerných materiálov so všeobecným vzorcom [M2+1-xM3+x(OH)2]x+(Ay-)x/y·zH2O. LDH sa skladajú zo striedajúcich sa kladne nabitých vrstiev hydroxidu so zmiešanými iónmi kovov M2+-M3+, v ktorých kyslíkové koordinačné oktaédre MO6 zdieľajú svoje hrany, a medzivrstiev obsadených aniónmi (Ay-) a molekulami vody. Pretože magnetické vlastnosti takéhoto LDH sú závislé od obsahu katiónov a vzdialenosti medzi vrstvami, môžu byť použité pri vývoji hybridných magnetov a príbuzných materiálov. V našej práci sa študovala precipitácia nanokryštálov kobaltovo-hliníkového LDH v magnetickom poli. V magnetickom poli kolmom na substrát sa získali husté a homogénne filmy. Navrhli sme teoretický model, ktorý predpovedá magnetickú anizotropiu kryštalitov, ako dôsledok štatistickej preferencie určitého typu obsadenia kobaltových iónov v šesťuholníkovej mriežke v rovinách LDH. Dobre usporiadané filmy získané prípravou v magnetickom poli kolmom na substrát vykazujú magnetickú anizotropiu.
    Výsledky našej štúdie boli publikované v prestížnom časopise Chemical Communications [D.E.L. Vieira a kol., Chem. Commn. 57 (2021) 6899-6902] s impaktovým faktorom 6,222, ktorý je zahrnutý v Nature index.  


Študuj na UPJŠ