UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výsledky komplexnej akreditácie činností UPJŠ


Vážení členovia akademickej obce,

v súlade s § 84 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa plánu komplexných akreditácií zverejnenom v prílohe k uzneseniu 37.7.5, ktorým sa mení uznesenie č. 34.7.2 a uznesenie 35.8.1 zápisu z 37. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky bola vykonaná komplexná akreditácia činností Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V rámci procesu komplexnej akreditácie bola Akreditačnou komisiou posúdená a zhodnotená vzdelávacia, výskumná, vývojová a ďalšia tvorivá činnosť univerzity v nadväznosti na jej dlhodobý zámer, ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje. Na základe návrhu hodnotiacej správy vypracovanej pracovnou skupinou Akreditačnej komisie zriadenej na tento účel a po schválení hodnotiacej správy Akreditačnou komisiou na jej 47. zasadnutí konanom v dňoch 19.-21. 8. 2009 v Bratislave, bola hodnotiaca správa a vyjadrenia Akreditačnej komisie spolu s ďalšími podkladmi doručená dňa 22. 9. 2009 Ministerstvu školstva Slovenskej republiky na ďalšie konanie.

Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR listom, doručeným na UPJŠ dňa 3. 11. 2009 oznámil, že na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie podľa § 84 ods. 4 písm. e) zákona zostáva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začlenená podľa § 2 ods. 13 zákona ako univerzitná vysoká škola. Týmto bola komplexná akreditácia našej univerzity ukončená.

Vážení kolegovia, 
dovoľte mi, aby som prejavil hlbokú a vrúcnu vďaku všetkým Vám, ktorí ste svojou tvorivou vedeckou, pedagogickou a ďalšou odbornou činnosťou prispeli k úspechu našej univerzity a ktorá sa týmto zaradila k špičkovým univerzitám v Slovenskej republike. Tento úspech je jedným z tých, ktorými jasne dokazujeme, že tu reálne sme a nielen, že sa niekomu zdáme.

Vo Vašej zodpovednej práci Vám prajem veľa úspechov, entuziazmu a tvorivých síl pri uskutočňovaní zámerov a napĺňaní očakávaní, s ktorými naša univerzita vstupuje do ďalšieho obdobia.

 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ v Košiciach

  

Posledná aktualizácia: 14.06.2010