Prejsť na obsah

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. Daniel Pella slávnostne zložil rektorský sľub

3minút, 24sekúnd

Akademická obec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), najvyšší funkcionári slovenských univerzít a ďalší pozvaní hostia sa zišli pri významnej slávnostnej príležitosti 24. októbra 2023 o 11.00 hod. v Dome umenia v Košiciach, aby si vypočuli rektorský sľub prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., rektora UPJŠ v Košiciach.  

Sľubujem na svoju česť, že povinnosti rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach budem vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a  vynaložím všetky sily v prospech našej univerzity v duchu všeľudských zásad etiky, humanizmu a demokracie,“ rektor Pella slávnostne predniesol svoj sľub počas inauguračného aktu za prítomnosti predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Ing. Rastislava Trnku; námestníčky primátora mesta Košice Mgr. Lucie Gurbáľovej; bývalých rektorov UPJŠ prof. Ing. Slavka Chalupku, CSc. (1984 – 1990); prof. h. c. prof. JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc. (2003 – 2007); prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. (2007 – 2015); prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. (2015 – 2023); predsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach JUDr. Tomáša Illeša a ďalších členov Správnej rady UPJŠ; riaditeľov košických zdravotníckych zariadení; členov vedeckej rady univerzity a fakúlt; členov akademického senátu univerzity a fakultných senátov; riaditeľov pracovísk UPJŠ; jej zamestnancov, pedagógov, študentov a ďalších vzácnych hostí. Následne predsedníčka Akademického senátu UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA odovzdala rektorovi insígnie univerzity – rektorskú reťaz a žezlo.

Rektor univerzity vymenoval na základe prerokovania v Akademickom senáte UPJŠ v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo 21. septembra 2023, členov vedenia UPJŠ: 

prof. MVDr. Moniku Halánovú, PhD., prorektorku pre akademické kvalifikácie  a doktorandské štúdium, ktorá bola zároveň poverená zastupovaním rektora v čase jeho neprítomnosti;
JUDr. Ľudmilu Elbert, PhD., univerzitnú docentku, prorektorku pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie;
Dr. h. c. prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD., prorektora pre strategický rozvoj a investície;
prof. RNDr. Renátu Oriňakovú, DrSc., prorektorku pre vedu, výskum a agendu projektov;
doc. Ing. Silviu Ručinskú, PhD., univerzitnú profesorku, prorektorku pre internacionalizáciu;
Dr. h. c. prof. Mgr. Slávku Tomaščíkovú, PhD., prorektorku pre medzinárodné vzťahy,

ktorých počas inauguračného aktu slávnostne dekoroval a odovzdal im prorektorské insígnie.

V úvode svojho slávnostného príhovoru rektor poďakoval za prejavenú dôveru vo voľbách kandidátov na rektora. „Ak človek nemá zdravie, akoby stratil všetko.  A čo ak je nezdravá spoločnosť? Kto iný by mal urobiť viac pre jej zdravie, ak nie univerzity, ktoré sú nositeľom vzdelanosti? Naša univerzita predstavuje unikátnu kombináciu fakúlt, ktoré sú pripravené ponúknuť to najkvalitnejšie vzdelanie a tým pomôcť prinavrátiť zdravie do všetkých oblastí života spoločnosti. Viera vo výsledky vedy  a výskumu si vyžaduje v prvom rade vzdelanie populácie, tam je základ jej zdravia,“ zdôraznil prof. Pella vo svojom inauguračnom prejave. Veľa zdaru pri vedení univerzity popriali rektorovi UPJŠ vo svojich príhovoroch rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., predseda Správnej rady UPJŠ Tomáš Illeš a dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. Slávnostnú chvíľu inaugurácie rektora a prorektorov umocnilo pôsobivé vystúpenie univerzitného speváckeho zboru Chorus Universitatis Šafarikiane pod vedením zbormajsterky Jany Havrilovej a s hudobným sprievodom Dámskeho sláčikového kvarteta Štátnej filharmónie Košice.

Voľby kandidáta na rektora UPJŠ v Košiciach
Vymenovanie rektora prezidentkou SR pani Zuzanou Čaputovou

Rektorovi a prorektorom UPJŠ prajeme veľa síl a úspechov. 


Študuj na UPJŠ