UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Voľby kandidáta na rektora UPJŠ

Členom Akademickej obce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach

 VYHLÁSENIE VOLIEB KANDIDÁTA NA REKTORA

Akademický senát UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2019 uznesením č. 20 vyhlásil voľbu  kandidáta na rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na deň

16. mája 2019 o 9:00 hod.
v Historickej aule UPJŠ, Šrobárova ul. 2, Košice.

    Voľby sa vykonajú na základe zákona o vysokých školách (z. č. 131/2002 Z. z. v znení n.p.), Štatútu UPJŠ a čl. 14 Rokovacieho poriadku AS UPJŠ v Košiciach.

    Právo navrhovať najviac jedného uchádzača o kandidatúru na rektora UPJŠ má každý člen akademickej obce UPJŠ a členovia Správnej rady UPJŠ. Kandidát sa môže uchádzať o kandidatúru na rektora UPJŠ aj sám. Kandidátom môže byť len člen akademickej obce UPJŠ.

 Každý návrh musí obsahovať:

  1. meno, priezvisko a tituly navrhovaného kandidáta, 
  2. názov fakulty alebo inej súčasti UPJŠ, na ktorej je navrhovaný kandidát zamestnaný,
  3. meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, dátum návrhu,
  4. pracovný životopis navrhovaného kandidáta (najviac 3 normostrany),
  5. písomné vyhlásenie navrhovaného kandidáta, že súhlasí s uvedenou kandidatúrou. Nepredkladá sa v prípade, ak kandidát navrhuje sám seba.
  6. súhlas navrhovaného kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov v rozsahu a na účel stanovený čl. 14, ods. 4. a ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UPJŠ. Tento súhlas predkladá aj kandidát, ktorý navrhuje sám seba. Súčasťou návrhu sú aj stručné programové tézy (najviac 3 normostrany).

Vzor návrhu kandidáta na rektora UPJŠ    Súhlas dotknutej osoby

Návrh s odôvodnením treba podať Volebnej a mandátovej komisii Akademického senátu UPJŠ, podateľňa rektorátu, Šrobárova 2, 041 80 Košice v zalepenej obálke s označením "Návrh kandidáta na rektora UPJŠ" najneskôr do:

2. mája 2019 do 9:00 hod.

Zoznam kandidátov na rektora UPJŠ s ich pracovným životopisom a programovými tézami v abecednom poradí bude zverejnený na www stránke UPJŠ do dvoch dní od ukončenia lehoty na podávanie návrhov.


Košice 4. apríla 2019
 

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., v.r.
predseda VaMK AS UPJŠ
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M, v.r.
predsedníčka AS UPJŠ

       

Posledná aktualizácia: 22.01.2021