Prejsť na obsah

Vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie: „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“

2minút, 20sekúnd

Vysoké školy plnia celé spektrum poslaní a úloh. Vysokoškolský sektor je rozhodujúci pre hospodársky rozvoj a kľúčový pre budovanie znalostnej spoločnosti. Neexistuje ekonomická oblasť, v ktorej by vysoké školy prostredníctvom výskumu a vývoja nemali významnú úlohu. Vysokoškolské vzdelávanie slúži tak pre verejné, ako aj súkromné účely. Podporuje spoločnosť, ktorá je prosperujúcejšia, bohatšia a vitálnejšia.

Vysoké školy sú na pokraji kolapsu. V ostatných rokoch už nie je možné hovoriť o ich rozvoji, no dnes ani o ich dôstojnom prežití, či prežití vôbec. Vzhľadom na predchádzajúce škrty v rozpočte verejných vysokých škôl v rokoch 2021, 2022 a plánovaný pokles v roku 2023 v úhrne o 72 mil. eur nie je možné zabezpečiť základný chod verejných vysokých škôl.

Dôrazne preto vyzývame vládu SR, aby

  1. zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl. Žiadame, aby sa financovanie dostalo minimálne na úroveň roka 2020.
  2. sektoru vysokých škôl kompenzovala výpadky spôsobené bezprecedentnou energetickou krízou.
  3. dofinancovala výpadky v národných a európskych projektoch tak, ako v okolitých krajinách.

Ak nedôjde k naplneniu týchto požiadaviek, vysoké školy od 17. novembra 2022 zatvoria svoje brány a prestanú plniť svoje poslanie.

Slovenská rektorská konferencia

Tále 13. 9. 2022
Zdroj: SRK


• Stanovisko Rady vysokých škôl Slovenskej republiky
k Vyhláseniu Slovenskej rektorskej konferencie “Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku”

Rada vysokých škôl SR v plnom rozsahu podporuje vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku“, ktoré bolo prijaté na 106. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie konanej v dňoch 12. – 13. 9. 2022.
Rada vysokých škôl SR dlhodobo upozorňuje na kritické financovanie verejných vysokých škôl. Bezprecedentná energetická kríza a mimoriadne vysoká miera inflácie túto situáciu výrazne zhoršujú a ohrozujú nielen plnenie samotného poslania vysokých škôl, ale aj ich elementárnu prevádzku.
Rada vysokých škôl SR žiada Vládu Slovenskej republiky o bezodkladné riešenie tejto kritickej situácie.
Rada vysokých škôl SR vyzýva samosprávne orgány vysokých škôl a ich fakúlt k podpore vyhlásenia a nadväzujúcich krokov.
14. 9. 2022

• Akademický senát UPJŠ v Košiciach vyjadril podporu Slovenskej rektorskej konferencii a Rade vysokých škôl k ich aktuálnym vyhláseniam o situácií vo vysokom školstve

AS UPJŠ v Košiciach na svojom zasadnutí 22. 9. 2022 vyjadril plnú podporu Vyhláseniu Slovenskej rektorskej konferencie “Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku” a stanovisku Rady vysokých škôl k vyhláseniu SRK.

 


Študuj na UPJŠ