Prejsť na obsah

Potrebuješ pomôcť?

1minút, 41sekúnd
» Študijné oddelenie
 • Zabezpečuje agendu prijímacieho konania, študijnú administratívu a ďalšie činnosti spojené so štúdiom. Študijné referentky pomáhajú študentom riešiť študijné záležitosti v súvislosti so vznikom, priebehom i ukončením štúdia.
 • Študijné oddelenie
» Študijný poradca (tútor)
 • Osoba poskytujúca poradenstvo ohľadom obsahu konkrétneho študijného programu. Študijný poradca je nápomocný študentovi pri zostavovaní osobného študijného plánu, pri prihlasovaní sa na rozvrh hodín a pri ťažkostiach v štúdiu.
 • Študijní poradcovia
» Vyučujúci
 • Vyučujúci zabezpečuje výučbu (prednášky, semináre a cvičenia), vedie záverečné práce, poskytuje konzultácie.
 • Vyučujúci jednotlivých predmetov sú uvedení v študijnom pláne, resp. v rozvrhu hodín v AiS2.
 • Kontakt: meno.priezvisko@upjs.sk
» Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu
 • Osoba s kompetenciami a zodpovednosťou za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu garantuje odbornú kvalitu a obsahovú správnosť návrhu študijného programu.
 • Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu je uvedená v študijnom pláne študijného programu.
  Register študijných programov
 • Kontakt: meno.priezvisko@upjs.sk
» Vedúci katedry
 • Vedúci katedry riadi chod katedry.
 • Kontakty sú uvedené na webových stránkach katedier.
» Koordinátor študentských mobilít
 • Koordinátori študentských mobilít poskytujú informácie o možnostiach mobilít a o konkrétnom postupe administratívneho zabezpečenia.
 • Študentské mobility
» Akademický informačný systém AiS2
» Office 365 (univerzitný e-mail, MS Teams)
» Univerzitné poradenské centrum UNIPOC
» ISIC
 • Výdaj a prolongácia študentských preukazov ISIC.
 • Kontakt: Správa AIO

Študuj na UPJŠ