UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

Zmena termínu podávania prihlášok na bakalárske študijné programy FF UPJŠ v Košiciach – predlžuje sa do 30. 4. 2020.

Vážení uchádzači o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vzhľadom na súčasnú situáciu s koronavírusom COVID-19  je dôležité, aby ste si podali prihlášku cez elektronický portál e-prihlaska.sk.

Tí z vás, ktorí nám potrebujete zaslať listinné dokumenty a súčasná situácia vám to neumožňuje, ich budete môcť doložiť neskôr. V prípade potreby to bude riešené aj individuálne s uchádzačom. Nedodanie príloh nebude dôvodom nezaradenia do prijímacieho konania.

Prihlášku nie je potrebné zasielať v papierovej forme.

Harmonogram prijímacích skúšok na fakulte bude upravený podľa upraveného harmonogramu maturitných skúšok podľa usmernenia MŠVVaŠ SR.

Deň otvorených dverí: 7. februára 2020

Program DOD

 

Naši úspešní absolventi

Termín podania prihlášky
na bakalárske štúdium

do 30. apríla 2020

Termín podania prihlášky
na magisterské štúdium

do 31. mája 2020

Termín podania prihlášky
na doktorandské štúdium

do 31. mája 2020

 


Možnosti štúdia

Prihláška

Štipendium

Ubytovanie

 

  • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
    Poznámka: Odvolať sa proti rozhodnutiu prijímacej komisie je možné až po obdržaní rozhodnutia v písomnej forme (ktoré je oficiálnym potvrdením výsledku prijímacieho konania).
  • Можливості навчання у 2020 - 2021 навчальному році (Informácie pre uchádzačov v ukrajinskom jazyku)
  • Nostrifikácia dokladov
    O ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR sú povinní požiadať: uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač cudzinec (nie občan SR).

 

Ak máte otázky alebo ste po potvrdení prihlášky zistili chybné údaje, kontaktujte študijné oddelenie fakulty na telefónnom čísle 055/234 7183 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Posledná aktualizácia: 14.05.2020