UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Možnosti štúdia

 

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Bakalárske štúdium je prvým stupňom univerzitného vzdelania. Predkladaná forma prípravy študentov je špecializovaná na odbor sociálnej práce v širokom spektre teoretického skúmania sociálnej praxe, terénu pomáhajúcich profesií a osobnostného rastu študentov. Bakalárske štúdium má predovšetkým extenzívny záber.

Absolvent bakalárskeho študijného programu "Sociálna práca" bude vybavený základmi teórie a praxe sociálnej práce, osvojí si koncepcie, teórie a metodiky sociálnej práce, bude vedieť analyzovať problematiku cieľov, obsahu, metód a foriem pomoci jednotlivcovi, komunite, skupine, pochopí rôznorodosť a komplexnosť príčin sociálnych problémov, dokáže odborne interpretovať ich sociálno-politicko-ekonomické a kultúrne súvislosti. Okrem toho bude vedieť aplikovať základné poznatky psychologických, sociologických, filozofických, pedagogických, ekonomických a právnych vied pri riešení sociálnych problémov. Nadobudne znalosti o úlohách verejnej správy, štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej práce a sociálnej politiky. Má taktiež znalosti z oblasti sociálnej práce, psychologických a sociálnych vied a právnych disciplín (z ústavného práva, trestného práva, rodinného práva, práva sociálneho zabezpečenia a správneho práva). Absolvent môže vykonávať sociálnu prácu s osobami, ktorí majú problémy širokého spektra v rôznych sociálnych inštitúciách, ale aj v podnikovej sfére. 

Absolvent bude pripravený pre výkon sociálno-správnych činností, ako aj sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu, sociálnej diagnostiky a prognózovania, sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany. Absolvent bude taktiež znalý foriem sociálnej pomoci, ako sú krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ap. Bude metodologicky pripravený odborne a kriticky analyzovať problémy a v nadväznosti na to aplikovať primerané metódy, techniky a prostriedky pri práci v sociálnej sfére spoločnosti. Nadobudne tiež kompetencie zriaďovať, koordinovať a organizovať sociálne služby. 

Cieľom bakalárskeho štúdia je rozvíjať myšlienkový koncept sociálnej práce ako akademickej aplikovanej disciplíny, podporovať schopnosť odborne a kriticky myslieť, chápať problém, analyzovať a implementovať teoretické modely priamo do praxe, osvojiť si zručnosti profesionálnej sociálnej práce, ako aj rozvíjať osobnostný potenciál študentov.

 Základné podmienky prijatia na štúdium

1. Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie.

2. Uchádzač musí mať absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka (prípadne českého jazyka) alebo inú skúšku preukazujúcu úroveň slovenského (alebo českého) jazyka minimálne na úrovni B2. FF UPJŠ umožní realizáciu skúšky zo slovenského jazyka na základe žiadosti uchádzača. Uchádzačom bude poskytnutá informácia o možnosti a termíne vykonania skúšky zo slovenského jazyka.

3. Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacej skúšky na základe posúdenia komplexných výsledkov stredoškolského štúdia.

Hodnotenie výsledkov stredoškolského štúdia

Max. 100 bodov:

a) Celkový priemer známok z koncoročných vysvedčení za prvý až predposledný ročník stredoškolského štúdia:

1,00 – 1,10 = 90 bodov

1,11 – 1,20 = 87 bodov

1,21 – 1,30 = 84 bodov

1,31 – 1,40 = 81 bodov

1,41 – 1,60 = 75 bodov

1,61 – 1,80 = 69 bodov

1,81 – 2,00 = 60 bodov

2,01 – 2,20 = 48 bodov

2,21 - 2,50 = 36 bodov

2,51 – 3,00 = 30 bodov

pod 3,00 =  0 bodov

b) Aktívna účasť v dobrovoľníckych združeniach (mimovládne organizácie, tretí sektor, charita, neziskové organizácie), účasť na olympiáde, prípadne v SOČ minimálne v okresnom kole v odbore, na ktorý sa uchádzač hlási alebo prax v oblasti sociálnej práce (pracovný pomer) – 10 bodov.

Potvrdenia musia mať pečiatku a podpis vydávajúcej organizácie. Prílohy je nevyhnutné podať súčasne s podaním prihlášky ako scan vložený ako príloha do elektronickej prihlášky.

Ďalšie podmienky prijatia

1. Prihlášku je možné podať elektronicky (preferovaný spôsob) alebo je možné vyplniť tlačivo odporúčané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na akademický rok 2022/2023.

2. Povinnou súčasťou elektronickej prihlášky sú:

  •  výsledky stredoškolského štúdia stiahnuté z elektronickej žiackej knižky (EŽK)
  • v prípade nedostupnosti výsledkov z EŽK, koncoročné vysvedčenia nahraté vo formáte pdf (za 1. až predposledný ročník štúdia na strednej škole, nemusia byť úradne overené).
  • zahraniční uchádzači o štúdium – výsledky za 1. až predposledný ročník štúdia na strednej škole (preložené do slovenského jazyka)

3. Každý uchádzač vloží maturitné vysvedčenie vo formáte pdf do e-prihlasky prístupnej na web stránke fakulty najneskôr do dňa zápisu na štúdium. Uchádzač maturujúci pred r. 2022 vloží maturitné vysvedčenie vo formáte pdf súčasne s podaním prihlášky do konca marca 2022.

4. Uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole, doručia Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou, tzv. nostrifikáciu maturitného vysvedčenia (vo formáte pdf do e-prihlasky).

5. Každý uchádzač vloží doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania vo formáte pdf do e-prihlasky do konca marca 2022.

Informácie pre uchádzačov zo zahraničia

Podmienkou prijatia cudzincov na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade uchádzačov – občanov SR. Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia na študijné oddelenie predložiť doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia. Proces uznávania dokladov zo zahraničia: Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade Košice - odbor školstva, (Zádielska 1, 041 26 Košice, Tel. 055 724 5442).

Zahraničné doklady o vzdelaní: Postup pri uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Pravidlá prijímacieho konania

1. Výsledné poradie uchádzačov o štúdium konkrétneho študijného programu sa po splnení základných podmienok (Základné podmienky prijatia, bod 1. a 2.) určuje podľa celkového počtu získaných bodov (Základné podmienky prijatia, bod 3).

2. O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekanka fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekanky len podľa výsledného poradia uchádzačov. V odvolacom konaní budú riešené len tie odvolania, ktoré budú odôvodnené porušením týchto pravidiel prijímacieho konania alebo porušením zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

3. Dekanka fakulty má právo rozhodnúť o prijatí ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na jednotlivé študijné programy.

4. Dekanka fakulty má právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov.

Ďalšie informácie

1. Prihláseným uchádzačom budú zaslané informácie o prijatí prihlášky na štúdium elektronicky do mailovej schránky, ktorú uviedli v prihláške, najneskôr do konca apríla 2022.

2. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internete najneskôr do konca mája 2022.

3. Rozhodnutie o prijatí, či neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne. Proti rozhodnutiu dekanky o neprijatí na štúdium je možné podať rektorovi UPJŠ v Košiciach žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v zmysle § 58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Profil absolventa magisterského štúdia

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia "Sociálnej práce" bude schopný analyzovať a ujasňovať si rôzne teórie a aktuálne problémy, aplikovať vedomosti a poznanie v praxi, využívať výsledky výskumu v práci. 

Pomáhať pri poskytovaní rôznych druhov pomoci, pozorovať, chápať a interpretovať správanie a postoje, komunikovať v najrozličnejších okolnostiach, vyjednávať, utvárať vzťahy, rozvíjať spoluprácu, zastupovať záujmy iných. Rozhodovať a prijímať rozhodnutia s ohľadom na indivíduá, rodiny alebo skupiny, spolu s nimi identifikovať rozhodnutia, ktoré vyžadujú predchádzajúcu konzultáciu s ostatným personálom, pôsobiť v rozhodovacom procese inštitúcie, organizácie, uskutočňovať rozhodnutia v spolupráci s inštitúciami alebo odborníkmi. Bude pripravený pre výkon sociálno-správnych činností, ako aj sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu, sociálnej diagnostiky a prognózovania, sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany a depistáže; takisto foriem sociálnej pomoci, ako sú krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi apod. Bude metodologicky pripravený odborne a kriticky analyzovať problémy a v nadväznosti na to aplikovať primerané metódy, techniky a prostriedky pri práci v sociálnej sfére spoločnosti. Nadobudne tiež kompetencie (schopnosti, znalosti) zriaďovať, koordinovať a organizovať sociálne služby. 

Cieľom magisterského štúdia je stimulovať, pripravovať a rozvíjať vedecký, výskumný, politický a riadiaci koncept sociálnej práce, implementovať teoretické poznatky v sociálnej praxi, zvyšovať profesionálny a osobnostný potenciál študentov pre kvalifikovaný výkon v sociálnej oblasti.

  Všeobecné údaje o prijímacej skúške

1. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu sociálna práca v študijnom odbore sociálna práca na FF UPJŠ v Košiciach, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program sociálna práca alebo absolvovanie študijného programu aplikovaná etika v študijnom odbore filozofia na FF UPJŠ alebo študijného programu psychológia v študijnom odbore psychológia na FF UPJŠ.

2. Absolvovanie študijného programu v študijných odboroch sociálna práca, psychológia, logopédia a liečebná pedagogika, učiteľstvo a pedagogické vedy, veterinárne lekárstvo (so zameraním na kynológiu), filozofia (so zameraním na etiku), politické vedy (so zameraním na verejnú politiku a verejnú správu) na inej fakulte alebo vysokej škole, ktorý je kompatibilný s príslušným študijným programom FF UPJŠ, na ktorý nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program. Úroveň kompatibility posudzuje garant študijného programu na FF UPJŠ v Košiciach.

3. Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak splnil podmienky bakalárskeho študijného programu a vykonal bakalársku štátnu skúšku zo stanovených predmetov, ktoré v prípade absolventa inej fakulty alebo VŠ sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu na FF UPJŠ; ekvivalenciu posudzuje garant príslušného študijného programu FF UPJŠ. Štandardná dĺžka magisterského študijného programu je v tomto prípade dva roky.

4. V prípade, že počet uchádzačov prekročí plánovaný počet prijatých študentov na príslušný študijný program sociálna práca, bude uchádzač prijatý podľa úspešnosti na prijímacej skúške, ktorá bude z predmetov štátnej skúšky príslušného bakalárskeho študijného programu sociálna práca na FF UPJŠ (študijný program zverejnený na webovej stránke FF UPJŠ).

Doktorandské štúdium

    Od Septembra 2011 poskytuje katedra sociálnej práce FF UPJŠ štúdium na 3. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca v študijnom programe s názvom „Integratívna sociálna práca“. Tento názov sa odvíja od hlavnej myšlienky nášho doktorandského štúdia a to oboznámiť študentov a študentky doktorandského štúdia s čo najširším spektrom teoretických prístupov k štúdiu sociálnej práce a zabezpečiť ich komplexnú teoretickú a metodologickú prípravu.
    V histórii vývoja sociálnej práce ako samostatnej vedy nastal čas vnútorného rozvoja sociálnej práce, vnútorného obohacovania a nachádzania špecifických postupov, ktoré budú síce otvorený systém, ale budú odrážať to špecifické, čo zodpovedá výlučne tejto vednej disciplíne. Je načase opustiť výlučne expanzívny metodologický prístup čerpania z iných pomáhajúcich profesií a nastúpiť na svoju vlastnú cestu rozvoja vedy a veríme, že študentky a študenti tohto študijného programu tomu výrazne napomôžu. 

Informácie o podmienkach prijatia ako i dôležitých termínoch nájdete na stránkach 
Filozofickej fakulty UPJŠ, sekcia Informácie pre študentov. 

    Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia sú pohovorom, v ktorom má uchádzač resp. uchádzačka predstaviť svoju predstavu o tom, ako by postupoval/a pri riešení vybranej témy dizertačnej práce, prostredníctvom     
        Rámcového projektu, ktorý obsahuje: 
            1. Vymedzenie cieľa a problému výskumu
            2. Vymedzenie hlavnej hypotézy
            3. Predpokladané použitie metód a metodík
            4. Výber výskumnej vzorky
            5. Návrh štatistického spracovania
            6. Predpokladaný prínos pre sociálnu prácu

  Rigorózne konanie

      Katedra ponúka možnosť Rigorózneho konania v odbore Sociálna práca s možnosťou zisku titulu PhDr.
      Bližšie aktuálne informácie získate na 
stránkach Filozofickej fakulty, v sekcii Ďalšie vzdelávanie.

Posledná aktualizácia: 21.01.2022