Prejsť na obsah

Možnosti štúdia

5minút, 27sekúnd

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Bakalárske štúdium je prvým stupňom univerzitného vzdelania. Predkladaná forma prípravy študentov je špecializovaná na odbor sociálnej práce v širokom spektre teoretického skúmania sociálnej praxe, terénu pomáhajúcich profesií a osobnostného rastu študentov. Bakalárske štúdium má predovšetkým extenzívny záber.

Absolvent bakalárskeho študijného programu „Sociálna práca“ bude vybavený základmi teórie a praxe sociálnej práce, osvojí si koncepcie, teórie a metodiky sociálnej práce, bude vedieť analyzovať problematiku cieľov, obsahu, metód a foriem pomoci jednotlivcovi, komunite, skupine, pochopí rôznorodosť a komplexnosť príčin sociálnych problémov, dokáže odborne interpretovať ich sociálno-politicko-ekonomické a kultúrne súvislosti. Okrem toho bude vedieť aplikovať základné poznatky psychologických, sociologických, filozofických, pedagogických, ekonomických a právnych vied pri riešení sociálnych problémov. Nadobudne znalosti o úlohách verejnej správy, štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej práce a sociálnej politiky. Má taktiež znalosti z oblasti sociálnej práce, psychologických a sociálnych vied a právnych disciplín (z ústavného práva, trestného práva, rodinného práva, práva sociálneho zabezpečenia a správneho práva). Absolvent môže vykonávať sociálnu prácu s osobami, ktorí majú problémy širokého spektra v rôznych sociálnych inštitúciách, ale aj v podnikovej sfére.

Absolvent bude pripravený pre výkon sociálno-správnych činností, ako aj sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu, sociálnej diagnostiky a prognózovania, sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany. Absolvent bude taktiež znalý foriem sociálnej pomoci, ako sú krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ap. Bude metodologicky pripravený odborne a kriticky analyzovať problémy a v nadväznosti na to aplikovať primerané metódy, techniky a prostriedky pri práci v sociálnej sfére spoločnosti. Nadobudne tiež kompetencie zriaďovať, koordinovať a organizovať sociálne služby.

Cieľom bakalárskeho štúdia je rozvíjať myšlienkový koncept sociálnej práce ako akademickej aplikovanej disciplíny, podporovať schopnosť odborne a kriticky myslieť, chápať problém, analyzovať a implementovať teoretické modely priamo do praxe, osvojiť si zručnosti profesionálnej sociálnej práce, ako aj rozvíjať osobnostný potenciál študentov.

Profil absolventa magisterského štúdia

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia „Sociálnej práce“ bude schopný analyzovať a ujasňovať si rôzne teórie a aktuálne problémy, aplikovať vedomosti a poznanie v praxi, využívať výsledky výskumu v práci. 

Pomáhať pri poskytovaní rôznych druhov pomoci, pozorovať, chápať a interpretovať správanie a postoje, komunikovať v najrozličnejších okolnostiach, vyjednávať, utvárať vzťahy, rozvíjať spoluprácu, zastupovať záujmy iných. Rozhodovať a prijímať rozhodnutia s ohľadom na indivíduá, rodiny alebo skupiny, spolu s nimi identifikovať rozhodnutia, ktoré vyžadujú predchádzajúcu konzultáciu s ostatným personálom, pôsobiť v rozhodovacom procese inštitúcie, organizácie, uskutočňovať rozhodnutia v spolupráci s inštitúciami alebo odborníkmi. Bude pripravený pre výkon sociálno-správnych činností, ako aj sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu, sociálnej diagnostiky a prognózovania, sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany a depistáže; takisto foriem sociálnej pomoci, ako sú krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi apod. Bude metodologicky pripravený odborne a kriticky analyzovať problémy a v nadväznosti na to aplikovať primerané metódy, techniky a prostriedky pri práci v sociálnej sfére spoločnosti. Nadobudne tiež kompetencie (schopnosti, znalosti) zriaďovať, koordinovať a organizovať sociálne služby.

Cieľom magisterského štúdia je stimulovať, pripravovať a rozvíjať vedecký, výskumný, politický a riadiaci koncept sociálnej práce, implementovať teoretické poznatky v sociálnej praxi, zvyšovať profesionálny a osobnostný potenciál študentov pre kvalifikovaný výkon v sociálnej oblasti.

Doktorandské štúdium

    Od Septembra 2011 poskytuje katedra sociálnej práce FF UPJŠ štúdium na 3. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca v študijnom programe s názvom „Integratívna sociálna práca“. Tento názov sa odvíja od hlavnej myšlienky nášho doktorandského štúdia a to oboznámiť študentov a študentky doktorandského štúdia s čo najširším spektrom teoretických prístupov k štúdiu sociálnej práce a zabezpečiť ich komplexnú teoretickú a metodologickú prípravu.
V histórii vývoja sociálnej práce ako samostatnej vedy nastal čas vnútorného rozvoja sociálnej práce, vnútorného obohacovania a nachádzania špecifických postupov, ktoré budú síce otvorený systém, ale budú odrážať to špecifické, čo zodpovedá výlučne tejto vednej disciplíne. Je načase opustiť výlučne expanzívny metodologický prístup čerpania z iných pomáhajúcich profesií a nastúpiť na svoju vlastnú cestu rozvoja vedy a veríme, že študentky a študenti tohto študijného programu tomu výrazne napomôžu. 

Informácie o podmienkach prijatia ako i dôležitých termínoch nájdete na stránkach Filozofickej fakulty UPJŠ, sekcia Informácie pre študentov. 

Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia sú pohovorom, v ktorom má uchádzač resp. uchádzačka predstaviť svoju predstavu o tom, ako by postupoval/a pri riešení vybranej témy dizertačnej práce, prostredníctvom
Rámcového projektu, ktorý obsahuje: 
1. Vymedzenie cieľa a problému výskumu
2. Vymedzenie hlavnej hypotézy
3. Predpokladané použitie metód a metodík
4. Výber výskumnej vzorky
5. Návrh štatistického spracovania
6. Predpokladaný prínos pre sociálnu prácu

  Rigorózne konanie

      Katedra ponúka možnosť Rigorózneho konania v odbore Sociálna práca s možnosťou zisku titulu PhDr.
Bližšie aktuálne informácie získate na 
stránkach Filozofickej fakulty, v sekcii Ďalšie vzdelávanie.


Študuj na UPJŠ