Prejsť na obsah

Projekt APVV-15-0662

6minút, 52sekúnd

Projekt APVV-15-0662  Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery.

Anotácia projektu

Cieľom predkladaného projektu v prvej časti je rozvíjať na výskumných dátach založenú prevenciu užívania návykových látok (UNL) medzi školákmi a vysokoškolákmi (Implementácia Solomonovho modelu štyroch skupín výskumu efektívnosti programu medzi školákmi aj vysokoškolákmi). Efektívnosť programu univerzálnej prevencie UNL Unplugged bude skúmaná aj v komparácii programu s a bez podporných stretnutí (booster sessions). Cieľom je venovať osobitnú pozornosť skúmaniu rizikového správania školákov a efektívnosti Unplugged v krátkodobom aj dlhodobejšom rámci (až troch rokov) vo vzťahu k rizikovému správaniu rodičov a rodinným procesom na podklade komparatívnych dát rodič – dieťa. V prvej časti projekt nadväzuje na vzdelávacie a výskumné aktivity EU-Dap Faculty Network a SPAN/The Science for Prevention Academic Network (náš tím je členom uvedených sieti) v oblasti prevencie UNL, ďalej rozvíja výskumné aktivity projektu APVV-0253-11. Cieľom druhej časti projektu je skúmanie migračných (národná), emigračných (medzinárodná) zámerov, ich zmien vo vzťahu k rizikovému správaniu, vnútorným silám a vonkajším zdrojom vysokoškolákov SR, Ukrajiny, Maďarska a ďalších spolupracujúcich krajín EU. Projekt nadväzuje na realizovanú medzinárodnú SLiCE štúdiu. Cieľom druhej časti projektu je aj skúmanie názorov na migráciu, emigráciu školákov, ich zmien vo vzťahu k rizikovému správaniu a ich prediktory. Projekt podporuje vedeckovýskumnú činnosť mladých pracovníkov, PhD študentov; plánuje disemináciu a implementáciu poznatkov do školskej praxe

 

Zoznam riešiteľov: 

Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.  –  zodpovedná riešiteľka 

Mgr. Mária Bačíková, PhD. 

Doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD. 

Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD. 

Mgr. Jozef Benka, PhD. 

PhDr. Anna Janovská, PhD. 

Mgr. Ondrej Kalina, PhD. 

Mgr. Lucia Hricová, PhD. 

Mgr. Marta Kulanová

Mgr. Eva Paulisová

Mgr. Marcela Štefaňáková

 

Ciele projektu: 

Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania vysokoškolákov a školákov 

1. skúmať priamy a nepriamy (mediátory, moderátory, moderované mediátory) efekt programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi vysokoškolákmi (PUNAV)

2. skúmať krátkodobý a dlhodobý, priamy a nepriamy (mediátory, moderátory, moderované mediátory) efekt EU programu univerzálnej prevencie užívania drog Unplugged medzi školákmi. Skúmať priamy a napriamy (mediátory, moderátory, moderované mediátory) efekt programu Unplugged s a bez booster sessions

3. skúmať rizikové správanie rodičov školákov (konzumácia alkoholu, fajčenie tabakových cigariet) a rodinné procesy (komunikácia, monitoring, opora, konflikty) (rodičia a deti – párové porovnanie z pohľadu dát získaných od rodičov a ich detí) 

 

        PUNAV – Program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi vysokoškolákmi 

        V programe prevencie sú implementované stratégie:

  • šírenie informácií (4 workshopy)
  • stratégia sociálneho vplyvu a rozvoja životných spôsobilostí (12 dvojhodinových interaktívnych lekcií – trojdňový výcvik): normatívne presvedčenia, spôsobilosť odmietania, asertivita, rozhodovanie, copingové stratégie, stanovovanie cieľov.

    Program prebieha pravidelne v zimnom semestri akademického roka. Program obsahuje výcvikovú časť a 4 workshopy k psychologickým, pedagogickým, medicínskym a právno-kriminalistickým aspektom prevencie. Počet prihlásených záujemcov obvykle presahuje 160 študentov.  

Viac o programe PUNAV, vrátane termínov jeho realizácie, nájdete tu.

       

        UNPLUGGED  – Školský program univerzálnej prevencie medzi školákmi 

  • Európsky program univerzálnej prevencie užívania návykových látok pre dospievajúcich
  • Pozostáva z 12 lekcií vedených školenými učiteľmi
  • Interaktívny program, ktorý sa opiera o model komplexného vplyvu sociálneho prostredia
  • Kombinuje stratégie šírenia informácií a rozvoja životných spôsobilostí, so zvyšovaním povedomia o možnom dopade sociálneho vplyvu na užívanie návykových látok u dospievajúcich.

V školskom roku 2017/2018 sa do riešenia projektu skúmania efektívnosti programu „Unplugged“ zapojilo vyše 700 žiakov siedmeho ročníka z 24 vybraných škôl z celého Slovenska. V súčasnosti je program Unplugged rozšírený o nadväzujúci program „n-Prevention“ tímu Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Prahe. Ide o sériu tzv. posilňovacích stretnutí, ktorých cieľom je prispieť k ešte vyššej efektívnosti programu. N-prevention je podobná dizajnu programu Unplugged. Pozostáva zo série 4 lekcií. Prvé dve lekcie sú venované sociálnym normám a normatívnym presvedčeniam, spôsobilostiam odmietania a rodovým rozdielom. Ďalšie dve lekcie sú založené na aktuálnych neurologických poznatkoch, ktoré informujú o dôsledkoch užívania drog na mozgovú činnosť. Realizácia n-Prevention prebehne v prvom polroku nasledujúceho školského roka (2017/2018) po ukončení programu Unplugged. 

Podrobné informácie o programe Unplugged nájdete tu.

 

           Rovesnícky program prevencie užívania drog žiakov základných a stredných škôl

Rovesnícky program prevencie užívania drog (105 žiakov, 14 učiteľov), ktorého organizátorom je FILIA, n.o. Košice, pozostával z niekoľkých častí:

  • jednodňové stretnutia, ktoré pozostávali z výcvikových blokov a workshopov k medicínskym, psychologickým, pedagogicko-psychologickým a právno-kriminalistickým aspektom prevencie užívania drog.

           Termíny stretnutí: 29. 3. 2017, 5. 4. 2017, miesto: FILIA, n.o. Košice

  • trojdňové výcvikové sústredenia: Workshop rovesníckeho programu prevencie užívania návykových látok pre základné školy (žiakov,  učiteľov).

           Termíny sústredení: 19. – 21.4. 2017, 25. – 27.10. 2017, miesto: Plejsy, Krompachy

 

Rizikové správanie a migračné, emigračné zámery vysokoškolákov. Rizikové správanie a názory školákov na migráciu a emigráciu. 

4. Skúmať úroveň rizikového správania, ochotu vysokoškolákov riskovať na všeobecnej úrovni vo vzťahu k migračným, emigračným zámerom (medzinárodná úroveň) a ich prediktory 

5. Skúmať vzťah medzi migračnými, emigračnými zámermi vysokoškolákov vo vzťahu k hodnoteniu migrácie a imigrácie na všeobecnej úrovni

6. Skúmať úroveň rizikového správania, ochotu vysokoškolákov riskovať na všeobecnej úrovni vo vzťahu k migračným (národná úroveň) a emigračným názorom (medzinárodná úroveň) a ich prediktory. 


 

Konferencia k výsledkom výskumu

Názov: Program prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi slovenskými školákmi. Implementácia výsledkov skúmania do praxe školských psychológov

Termín: 11.12.2019

Miesto: Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Minerva, Moyzesova 9, Košice

 

Program konferencie

 

Virtuálne prezentácie:

Program Unplugged a jeho efektívnosť vo vzťahu k fajčeniu a konzumácii alkoholu slovenských školákov

Oľga Orosova

 

Vývinové zmeny rizikových /protektívnych faktorov v prevencii rizikového správania

Mária Bačíková

 

Reziliencia a podpora zdravia školákov

Lenka Abrinková

 

Spôsobilosti odmietania v prevencii rizikového správania

Beáta Gajdošová

 

Kvalita implementácie programov prevencie užívania návykových látok v školskom prostredí

Marcela Štefaňaková

 

Faktory súvisiace s Internalizovanými a externalizovanými formami problémového správania školákov

Anna Janovská

 

Dysfunkčné stravovanie adolescentov: mýty a fakty

Lucia Hricová

 

Porovnanie účastníkov preventívneho programu Unplugged zapojených do rôzneho počtu kôl

Abrinková, L., Bavoľár, J.

 

Stratégie rodič – dieťa a problémové správanie v školskom prostredí: mediačné efekty osobnostných čŕt a interanalizácie pravidiel

Kalina, O., Bačíková, M.

 

Internalizácia rodičovských pravidiel vo vzťahu k základným psychologickým potrebám 

Benka J.

 

 


Študuj na UPJŠ