Prejsť na obsah

Nezisková organizácia

3minút, 43sekúnd

Ústav psychologickej prevencie, n.o.

Institute of Psychological Prevention, NGO

Šrobárova 2, 040 01 Košice

IČO45732329

 

PROFIL ORGANIZÁCIE

Ústav psychologickej prevencie, n. o.  je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby. Jej zakladateľom je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a jej oficiálny vznik je 17. 2. 2010.


ORGÁNY ÚSTAVU PSYCHOLOGICKEJ PREVENCIE, N.O.

SPRÁVNA RADA

predsedníčka:

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

členovia:

Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

PhDr. Anna Janovská, PhD.

Mgr. Mária Bačíková, PhD.

Mgr. Lucia Hricová, PhD.

Mgr. Marta Kulanová, PhD.

Mgr. Marcela Štefaňáková

DOZORNÁ RADA

  Mgr. René Šebeňa, PhD.

  Mgr. Ondrej Kalina, PhD.

  Mgr. Jozef Benka, PhD.

EKONÓMKA

            Ing. Tatiana Horváthová

RIADITEĽKA

            Doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.


POSLANIE

Nezisková organizácia sa založila za účelom poskytovania vzdelávania, sociálno-psychologických výcvikov, poradenských služieb a výskumu rizikového správania a účinnosti programov prevencie užívania drog medzi dospievajúcimi, vysokoškolákmi a pre prevenciu významnými dospelými.


HLAVNÉ ZAMERANIE ČINNOSTI ÚSTAVU PSYCHOLOGICKEJ PREVENCIE, N.O.

Oblasti realizácie všeobecne prospešných služieb prostredníctvom:

  • informačných služieb,
  • sociálno-psychologických výcvikov,
  • programov prevencie užívania drog,
  • programov prevencie rizikového sexuálneho správania,
  • psychologického, pedagogicko-psychologického poradenstva,
  • prípravy a realizácie projektov zameraných na podporu sociálnej inklúzie na regionálnej a miestnej úrovni,
  • poradenstva osobám v sociálnej inklúzii,
  • výskumu rizikového správania sa dospievajúcich a vysokoškolákov,
  • výskumu účinnosti programov prevencie užívania drog.

PROJEKTY

Dňa 4.9.2018 sme podpísali:

Zmluvu č. 191/2018

o poskytnutí  dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít  na rok 2018 uzatvorená podľa                          § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov           a podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“) medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ústavom psychologickej prevencie, n.o.

Predmetom  tejto Zmluvy č. 191/2018 je poskytnutie dotácie – účelovo určených finančných prostriedkov (ďalej len „dotácia“) prostredníctvom výdavkov  z rozpočtovej  kapitoly poskytovateľa. Poskytovateľ poskytuje dotáciu na základe žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú podal prijímateľ v súlade  s Verejnou výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018. Dotácia bude slúžiť na pokrytie nákladov súvisiacich s projektom  pod názvom „Program univerzálnej prevencie pre dospievajúcich Unplugged. Neuropsychologické aspekty vzniku závislosti a systému odmien“ (ďalej len „projekt“).

Dotácia je v hodnote 8 055,60 eur.

 

V rámci projektu je plánovaný trojdňový tréning lektorov programu univerzálnej prevencie „Unplugged“, účasť na dvoch konferenciách a publikácia jedného odborného článku.

 

Pozvánka na tréning lektorov „Unplugged“

Harmonogram tréningu lektorov „Unplugged“


VZDELÁVACIE AKTIVITY

Tréning lektorov programu univerzálnej prevencie „Unplugged“.

V rámci projektu s názvom „Program univerzálnej prevencie pre dospievajúcich Unplugged. Neuropsychologické aspekty vzniku závislosti a systému odmien“ bol realizovaný trojdňový tréning lektorov programu univerzálnej prevencie „Unplugged“. Tréning sa uskutočnil v dňoch 2.10. – 4.10.2018 v Štrbe v hoteli Sipox. Pod vedením skúsených lektorov a členov neziskovej organizácie bolo vyškolených 17 učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov. Účastníci vzdelávania získali rozšírené informácie o návykových látkach, nácviku spôsobilostí spojených s rozvíjaním interpersonálnych a intrapersonálnych spôsobilostí školákov a získali kompetencie v realizácií skupinových zážitkových foriem práce so žiakmi.

Workshop „Qualitative analysis and data in the context of publishing practice“

Workshop s názvom: Qualitative analysis and data in the context of publishing practice pod vedením Prof. PhDr. Michala Miovského, PhD., z Kliniky adiktologie, Univerzity Karlovej, Praha sa bude konať 19.10.2018 (piatok)  v areáli FF UPJŠ, Moyzesova 9, v budove Sokrates, v prednáškovej miestnosti P3, v čase od 8,00 -12,00 a 13,00 -17,00.


ODBORNÝ ČLÁNOK

Publikovaný bol odborný článok v Učiteľských hodinách s názvom:

Vzdelávanie v medzinárodnom programe univerzálnej prevencie UNPLUGGED


Študuj na UPJŠ