Prejsť na obsah

doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.

4minút, 23sekúnd

Moyzesova 9, 040 59 Košice

 


doc. JUDr. Mgr. Dušan  Šlosár, PhD

    doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.

    zástupca vedúcej Katedry Sociálnej práce FF UPJŠ

    email: dusan.slosar@upjs.sk
 

    Na katedre pôsobí od 1.9.2008 v pracovnom zaradení docent.

 

Vzdelanie
1978 -1983 – Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice
Rigorózne: JUDr. v odbore trestné právo,

1989 -1994 – Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Prešov
Magisterské: Mgr. v odbore sociálna práca,

1999 – 2004, – Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Dizertačné: Ph.D. v odbore Andragogika

2010 – Pedagodická fakulta Katolíckej univerzity Ružomberok
Habilitačné: Docent v odbore Sociálna práca

Pedagogické zameranie
Teória práva a rodinné právo (Bc.)
Občianske právo (Bc.)
Pracovné právo pre sociálnu prácu (Bc.)
Trestné a správne právo (Bc.)
Teória sociálnej práce (Bc.)
Trestná politika (Bc.)

Teórie a metodológia sociálnej práce (Mgr.)
Sociálna práca s rómskou komunitou (Mgr.)

Vedeckovýskumné zameranie:
Úspešné ukončenie nasledovných vedeckovýskumných úloh v rámci grantovej agentúry Vega:
1. Názov projektu: Kvalita života – kvalitou sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Evidenčné číslo projektu: VEGA č. 1/0457/03. Doba riešenia projektu: 2003-2005. Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. (PU)
2. Názov projektu: Úloha vzdelávania dospelých a sociálnej práce v spoločnosti založenej na vedomostiach a v štáte verejného blaha. Evidenčné číslo projektu: VEGA č. 1/3649/06. Doba riešenia: 2006-2008. Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc.
3. Názov projektu: Inovácie profesijných kompetencií učiteľov a sociálnych andragógov. Evidenčné číslo projektu: VEGA/č. 1/0244/08. Doba riešenia: 2008-trvá. Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. B. Balogová, PhD.

Ukončené vedeckovýskumné úlohy v rámci medzinárodných grantových agentúr:
1. Názov projektu: MAXIM – Marginalizácia a Xenofóbia – Identifikácia Mechanizmov predchádzania vylúčenosti prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a zamestnateľnosti Rómov formou partnerstva spolupráce súkromného a verejného sektora. Evidenčné číslo projektu: EQUAL ITMS 151 10200010 projekt č. 07/04-I/33-1,2. Doba riešenia projektu: 11/2006 – 09/2008
2. Názov projektu: Šanca na nový začiatok. Evidenčné číslo projektu: 13/04-I/33-1.1. Doba riešenia projektu: 4/2006 – 4/2008. Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. E. Malatinec.
3. Názov projektu: Stratégia rozvoja marginalizovaných skupín KSK. Evidenčné číslo projektu: OPZI-33-KE-0082, ITMS 11430300082. Doba riešenia projektu: 6/2007 – 8/2008. Zodpovedný riešiteľ projektu: JUDr. Mgr. D. Šlosár, PhD.

Projekty MPSVaR
1. Názov projektu: Zlepšenie podmienok pre vstup mladých Rómov na trh práce. Evidenčné číslo projektu: PHARE SK 0002. Doba riešenia projektu: 4/2003 – 10/2004. Zodpovedný riešiteľ projektu: W. Koltholf, zahraničný expert. Pozícia: lokálny koordinátor 2. Názov projektu: Sociálny podnik – komplexné služby pre znevýhodnené skupiny. Evidenčné číslo projektu: NFP27110230004. Doba riešenia projektu: 6/2008 – trvá. Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Š. Klein.

Projekt Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu: IKAROS. Evidenčné číslo projektu: SK 0708 EIF P 1/12. Doba riešenia projektu: 2009-trvá. Zodpovedný riešiteľ projektu: JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.

ZAHRANIČNÉ PROJEKTY
Inštitucionálne bilaterálne projekty

1. Názov projektu: Boj proti drogám. Twiningovy projekt Francúzska a ČSFR. Evidenčné číslo projektu: PHARE. Doba riešenia projektu: 1999-2001 S odbornou stážou v zariadeniach sociálnych služieb pre drogovo závislých vo Francúzsku od 14. do 30. 6. 2001. Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Peter Gavora, CSc., PhDr. Marián Kolenčík. Spoluriešitelia: PhDr. Mária Kyjovská, PhDr. Silvia Bronišová, PhDr. Ivana Mrázková, JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
2. Názov projektu: Red Code. Regional Disaster Common Defence. Projekt Taliansko, Grécko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko. Evidenčné číslo projektu: 5C009, P-0018. Doba riešenia projektu: 2005-2007. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Rudík. Spoluriešitelia: Ing. Peter Ferjenčík, Mgr. Melinda Sasáková, Ing. Ján Pavlík, JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.

Najvýznamnejšie publikácie
1. ŠLOSÁR Dušan. 2009. Edukácia Rómov. Košice: TU Košice, 150 s. ISBN 978-80-970137-6-9.
2. ŠLOSÁR Dušan. 2009. Drogová prevencia a sociálna práca. Košice: TU Košice, 128s. ISBN 978-80-970236-7-6.
3. ŠLOSÁR Dušan. 2008. Staroba a sociálna patológia. s. 143-150 In.: BALOGOVÁ Beáta a kol. 2008 Svet seniora – senior vo svete. Monografia z riešenia grantových úloh VEGA. Prešov : FF PU, 228 s. ISBN 978-80-8068-814-1.
4. ŠLOSÁR Dušan. 2009. Manželstvo a rozvodovosť. s. 264-291 In. ZÁHUMENSKÁ Mária. 2009. Vedecké štúdie vydané v rámci projektu VEGA 1/4489/07 Ľudský kapitál u marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a potrieb znalostného trhu práce. Nitra: UKF Nitra, 364s. ISBN 978-80-8094-538-1.
5. ŠLOSÁR Dušan. 2009. Problematika vzdelávania a vzdelanosti v rómskej komunite. s.222 – 248 In: BALVIN Jaroslav, ZAHUMENSKA Mária (eds.). 2009. Multidimenzionálny rozmer edukácie a sociálnej práce v rómskych komunitách. Vedecké štúdie vydané v rámci projektu APVV-20-049105 Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych detí. Nitra: UKF Nitra, 398s. ISBN 978-80-8094502-2.


Študuj na UPJŠ