Prejsť na obsah

Projekty

2minút, 54sekúnd

Projekty katedry sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach

VEGA 2/0173/24. Názov projektu: Učenie sa z intímnych vzťahov u mladých dospelých na Slovensku: úloha typov vzťahu a kognitívnej rigidity. Spoločný projekt s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV s participáciou katedry sociálnej práce – doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD., Mgr. Magdaléna Hovanová, PhD., Mgr. Dominik Maximov


VEGA 1/0754/21. Názov projektu: „Push-pull“ sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce. Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.


KEGA 008UPJŠ-4/2019. Názov projektu: Prevencia onkologických chorôb optikou sociálnej práce.  Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Lucia Tóthová, PhD.


JUST-2019-AG-DRUGS: SEP-21063817. Názov projektu: Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action – IMPRESA. Spoločný projekt s katedrou pedagogickej psychológie a psychológie zdravia s participáciou katedry sociálnej práce – doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD. 


VVGS-2020-1414. Názov projektu: Tvorba dotazníka pre meranie úrovne starostlivosti o seba u adolescentov. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vladimír Lichner, PhD. 


VEGA 1/0285/18. Názov projektu: Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti. Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.


VEGA 1/0230/15. Názov projektu: Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok. Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.


APVV-14-0921. Spoločný projekt s katedrou psychológie FF UPJŠ v Košiciach. Názov projektu: Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií. Zodpovední riešitelia: doc. Mgr.Soňa Lovašová, PhD.; Mgr. Vladimír Lichner, PhD.; Mgr. Magdaléna Halachová, PhD.


Švajčiarsko-slovenský projekt podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozzšírenej Európskej únie a SČK ÚzS Košice-mesto. Názov projektu: CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako centrum komplexných služieb starostlivosti. Zodpovedné riešiteľky: MVDr. Lucia Cangárová; PhDr. Agnesa Kočišová, PhD. 


IRES – NFP 26110230130. Názov projektu: Inovácie pre vedomostnú spoločnosť. Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.


VEGA 1/0332/12. Názov projektu: Analýza vybraných rizikových faktorov klientského násilia v sociálnej práci s dôrazom na prevenciu klientského násilia a prípravu sociálnych pracovníkov – Národné zmapovanie výskytu násilia klientov voči sociálnym pracovníkom na Slovensku. Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. (v roku 2012 PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.)


VEGA 1/0282/12. Názov projektu: Interdisciplinárna analýza zmyslu života a jeho komponentov v sociálne významných skupinách adolescentov z hľadiska jeho formovania a možnej intervencie. Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.


ITMS 27120130288. Doba riešenia projektu: 2/2011 – trvá. Názov projektu: Budovanie spoločnej cesty. Zodpovedný riešiteľ projektu:  Mgr. Ivan Hriczko. Spoluriešiteľ: doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. 


Názov projektu: „Prevencia sociálnej patológie v prostredí stredných škôl Košického samosprávneho kraja.“ Zmluva č. A/2011/45 medzi Obvodným úradom Košice a VŠBM Košice.  Spoluriešiteľ:  doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.


Študuj na UPJŠ